Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

LIV sesja Rady Powiatu Kolskiego

LIV sesja Rady Powiatu Kolskiego 24 czerwca 2022r. o godz. 1130

w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole  przy  ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie 

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

b) debata,

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021r.,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021r.,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021r.,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                             Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                   /-/Marek Świątek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-17 11:55:01