Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu;

2.     Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;

3.   Pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem strony, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik (na podstawie art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.);

4.   Upoważnienie do wyrejestrowania od współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela (druk upoważnienia do pobrania);

5.    Dowód rejestracyjny pojazdu;

6.   Tablice rejestracyjne;

7.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;

8.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

9.       W zależności od przyczyny wyrejestrowania:

ü    Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

ü    Kradzież pojazdu – stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, stosowne zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu;

ü    Wywóz pojazdu z kraju – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentów potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;

ü    dokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście;

ü    Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem:

ü  Odzyskanego po kradzieży

ü  Zbytego za granicą i zakupionego ponownie

ü  Zabytkowego

ü  Mającego co najmniej 251at, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy

lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

ü  Ciągnika i przyczepy rolniczej

 

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

 

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

10,00 zł za decyzję administracyjną;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Urząd Miasta Koła, ul. Stary Rynek 162-600 Koło

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Dodatkowe informacje

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

ü     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

ü     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki cywilnej, wymagany jest  aktualny wyciąg z systemu CEIDG.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane ze złożonym wnioskiem osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2814
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-15 12:20:02