Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa - AB

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:

1. prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej poprzez:

1) wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych,

2) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę,

3) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę,

5) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,

6) rejestrację dzienników budów,

7) przyjmowanie zgłoszeń  z projektem budowlanym,

8) wydawanie innych decyzji przewidzianych w przepisach prawa budowlanego dla organów architektoniczno-budowlanych.

2. sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, a w szczególności:

1) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

3) zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami przepisów ochrony środowiska;

4) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

5) warunków bezpieczeństwa ludzi i minia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych.

3. uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

4. udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

5. prowadzenia rejestrów:

1) wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę;

2) RWDZ/GUNB wniosków o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę  oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę /rozbiórkę;

3) wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych oraz wydanych zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych ,

4) RWDZ/GUNB -rejestr zgłoszeń z projektem budowlanym.

6. sporządzania  dla administracji architektoniczno-budowlanej II instancji informacji o ruchu budowlanym w zakresie wydanych pozwoleń na budowę  GUNB-3,

7. sporządzania dla GUS meldunków B-06 o budownictwie mieszkaniowym i B-05 o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych,

8. wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:

1) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

2) potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego;

9. wykonywania zadań w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie uzgadniania usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

10. wykonywania zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:

1) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

2) uzgadnianie projektów decyzji lokalizacyjnych lub o warunkach zabudowy w zakresie określonym w obowiązujących przepisach,

3) udział w procedurze tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie uchwał do uzgodnień projektów planów miejscowych przez Zarząd Powiatu;

4) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin;

11. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.,

12. udostępnianie Geodecie Powiatowemu dokumentów związanych z udzielaniem pozwoleń na budowę i zatwierdzonymi  projektami zagospodarowania działki lub  terenu,

13. ponadto wydział ten wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
    data wytworzenia: 2022-03-23
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-03-23 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3607
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 08:41:54