Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Osoby do kontaktu:

Bartłomiej Kończak

tel. (063) 26-17-845

b.konczak@starostwokolskie.pl

Pokój nr 11

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może być złożony:

1) elektronicznie za pomocą oprogramowania GEO-INFO i. Projektant po uprzednim założeniu konta, zaakceptowaniu regulaminu korzystania z aplikacjii. Wzór wniosku o utworzenie dostępu i założenia konta w aplikacji GEO-INFO i. Projektant stanowi załącznik nr 1.

Do składanego wniosku załącz:

1) za pomocą oprogramowania GEO-INFO i.Projektant:

a) mapę do celów projektowych w formacie .pdf;

b) mapę z przebiegiem projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedłożonego do uzgodnienia, opracowanego na  aktualnej mapie do celów projektowych, w formacie .pdf;

c) projekt przebiegu sieci w postaci zapisu elektronicznego (pliki w formacie .dxf lub .giv lub .gml lub .txt w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL_2000 strefa 6) – plik .giv można utworzyć za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA w zakładce http://www.powiatkolski.giportal.pl/ lub pobrać bezpośrednio  https://systherm-info.pl/geo-info/do-pobrania/?cn-reloaded=1

d) dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej np. pełnomocnictwo z opłatą skarbową, warunki techniczne itp.

2) bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii lub przesłany na adres Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło. Wzór wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można pobrać na poniższej stronie.

Składając wniosek bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kole ( poza aplikacją GEO-INFO i.Projektant) załącz:

a) mapę do celów projektowych ( do wglądu ),

b) dokumentację z przebiegiem projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedłożonego do uzgodnienia, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych w co najmniej 2 egzemplarzach, oraz projekt w formacie PDF

c) projekt przebiegu sieci w postaci zapisu elektronicznego (pliki w formacie .dxf lub .giv lub .gml lub .txt w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL_2000 strefa 6)

d) pełnomocnictwo z opłatą skarbową.

UWAGA! Preferowaną formą składania wniosku jest aplikacja GEO-INFO i.Projektant. W celu optymalnej obsługi wniosków, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rzetelnej kontroli i przyśpieszenia prowadzenia Narad wskazane jest aby kolejne wnioski składać elektronicznie korzystając z programu GEO-INFO i.Projektant:

https://ikonto.starostwokolskie.pl/#/login?origin=IPROJEKTANT

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
parter, pok. 11

Termin

Narady koordynacyjne odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania: GEO-INFO i. Narady.


Termin załatwienia - do 14 dni .

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek.
2.Opłać Dokument Obliczenia Opłaty.
3.Odbierz dokumentację.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanegow Starostwie Powiatowym w Kole: telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracyurzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;
3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie
w celu:
a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczychdo ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie napodstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 - ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisówprawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwówzakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowyw zależności od załatwianej sprawy.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tymprofilowaniu.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, którejdane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres: iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony DanychOsobowych.   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Kończak- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-17 14:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-12 12:35

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kazimierczak- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-17 14:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-14 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 11:13:47