Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty

1.      Wniosek właściciela;

2.       Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;

3.      Pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem strony, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik (na podstawie art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.);

4.       Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej;

5.        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

6.       Dowód rejestracyjny;

7.       W przypadku kradzieży tablicy zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy rejestracyjnej/ tablic rejestracyjnych;

8.        W przypadku zagubienia tablicy oświadczenie właściciela o utracie tablicy rejestracyjnej (druk oświadczenia do wypełnienia w urzędzie);

 

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

 

Opłaty komunikacyjne

ü    samochody, autobusy, ciągniki samochodowe wtórnik jednej tablicy – 52,50 zł

ü    samochody, autobusy, ciągniki samochodowe wtórnik dwóch tablic – 92,50 zł

ü    przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle, quady – 52,50 zł

ü    motorowery – 42,50 zł

Na powyższe opłaty składają się:

Tablica rejestracyjna motorowerowa 30,00 zł

Tablica rejestracyjna motocyklowa 40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł

Tablica rejestracyjna do przyczepy 40,00 zł

Tablica rejestracyjna zabytkowa samochodowa 100 zł

Tablica rejestracyjna zabytkowa motocyklowa 50 zł

Tablica rejestracyjna zabytkowa motorowerowa 40 zł

Komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Urząd Miasta Koła, ul. Stary Rynek 162-600 Koło

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

ü     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

ü     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki cywilnej, wymagany jest  aktualny wyciąg z systemu CEIDG.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane ze złożonym wnioskiem osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1372
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 11:47:43