Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-2
 2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
  1. oświadczenie PB-5 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-4
  3. odpowiednie szkice lub rysunki,
  4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (uwaga: w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia służącego do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni np. drenaż, studnia chłonna, wylot),
  5. załącznik "Załącznik do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" (w przypadku zamiaru budowy takiej oczyszczalni).
 3. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 21 dni

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

W biurze podawczym tut. urzędu

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę- wzory wniosków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 10:09:55