Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Finansów - FN

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) Opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu powiatu,

2) Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,

3) Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach związanych z realizacją budżetu w trakcie roku,

4) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5) Sporządzanie sprawozdań i analiz wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia powiatu,

6) Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządu w sprawach związanych z jej zmianami,

7) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

8) Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,

9) Prowadzenie ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,

10) Przygotowywanie płatności wynagrodzeń, diet w formie przelewów dla pracowników Urzędu, zleceniobiorców i radnych Powiatu Kolskiego,

11) Prowadzenie ewidencji księgowej i obsługi kasowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) Prowadzenie rachunkowości związanej z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa,

13) Ewidencjonowanie i rozliczanie księgowe funduszy pomocowych,

14) Czuwanie nad terminowym wpływem należności budżetowych powiatu i Skarbu Państwa,

15) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych,

16) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

17) Sporządzanie w imieniu powiatu deklaracji podatkowej, sprawozdań i zestawień wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Kolskiemu,

18) Windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

19) Współdziałanie z bankami, izbami administracji skarbowej i innymi organizacjami,

20) Opracowywanie projektu instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowanie jej przestrzegania,

21) Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

22) Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości Starostwa i budżetu powiatu.

 

2. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

3. Naczelnik Wydziału Finansów kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5597
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:22:51