Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.


Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

 • salę wykładową;
 • pomieszczenie biurowe;
 • plac manewrowy;
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

              Potrzebne dokumenty do wniosku

1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z adnotacją o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy „L”, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;


2. Zaświadczenie o niekaralności;


3. Dokumenty poświadczające prawo do użytkowania pomieszczenia biurowego, sali wykładowej i placu manewrowego;


4. Dokument potwierdzający zatrudnienie co najmniej jednego instruktora posiadającego 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku;


5. Kserokopie legitymacji instruktora nauki jazdy, w przypadku zatrudnienia instruktora również umowę o pracę;


6. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu;


7. Dowód uiszczenia opłaty – 500 zł (wpis, lub rozszerzenie wpisu);


8. Dowód uiszczenia opłaty – 17 zł – zmiana danych zawartych w rejestrze z zakresu nie polegającej na rozszerzeniu działalności (np. zmiana: nazwy, siedziby przedsiębiorcy, adresu pomieszczenia biurowego);


9. Dowód osobisty do wglądu.


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać wszelkie zmiany danych, wymienionych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, w terminie 14 dni od chwili ich wystąpienia.

Ośrodki podlegają nadzorowi Staroście Kolskiemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrole ośrodków szkolenia kierowców odbywają się co najmniej raz w roku,

Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać opłatę:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-10-19 12:02
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-28 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-28 10:31:13