Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna:

 

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest wymiana informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania takich informacji w celu ponownego wykorzystywania (dalej „podmiotami zobowiązanymi”) wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Kole.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole jest przestrzeganie:

1.       obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podanie pełnej nazwy Starostwa Powiatowego w Kole;

2.       obowiązku informowania o tym że informacja została przetworzona, modyfikacji uległa jej treść;

3.       zamieszczania przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji;

4.       poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie zgodnie z poniższym:

Starostwo Powiatowe w Kole nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
  2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie wpływa na ochronę danych osobowych na podstawie prawa unijnego i krajowego, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE 18. Ponowne wykorzystywanie danych osobowych jest dopuszczalne zatem jednie, gdy jest ono zgodne z zasadą celowości, jak określono w art. 5 ust. 1 lit.b) i zasadą zgodności z prawem określoną w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz przy uwzględnieniu ograniczeń ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Starostwo Powiatowe w Kole ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej na wniosek informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a także za rezultaty przetworzenia ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo Powiatowe w Kole może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania znajdujących się w zasobach Starostwa Powiatowego w Kole następuje poprzez ich:

1.       publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole lub w portalu danych,

2.       przekazanie na wniosek. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  •  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Starostwie Powiatowym w Kole: telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracy urzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:
a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;     
4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres:  iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
    data wytworzenia: 2018-05-25
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2018-06-05 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8135
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-28 11:57:09