Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, wpisuje do ewidencji wykładowców i wydaje zaświadczenie.


Wykładowcą jest osoba, która:


1. Spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców;
2. jest wpisana do ewidencji wykładowców.


Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku• Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców;
• Zaświadczenie o niekaralności;
• Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców – 50 zł.
• Dowód osobisty - do wglądu


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Wykładowca jest zobowiązany:
1. przekazywać staroście:
     a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;
     b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 – ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2. corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4. rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5. poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6. posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

 


Opłata za wpis do ewidencji wykładowcy – 50 zł
Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać opłatę:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288


Egzamin dla kandydatów na wykładowców, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty.


Opłatę za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na wykładowców wnosi się zgodnie z poniższym wykazem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na rachunek bankowy:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

W stosunku do kandydata na wykładowcę lub wykładowcy - egzamin składa się z części pierwszej i drugiej; natomiast w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej.

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata w (zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1.

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2.

Prawo jazdy kat. A,C1,C1E,C, D1,D1E,D

50

50

260

3.

Prawo jazdy kategorii BE,CE,DE

50

-

260

4.

Pozwolenie

50

50

160

 

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowe (zakładka Wnioski do pobrania).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-20
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-20 13:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-20 13:24:03