Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Ochrony Środowiska - OŚ

Realizuje zadania z zakresu:

1. ochrony środowiska w szczególności przez:

1) udzielania pozwoleń zintegrowanych,

2) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

3) wydawania decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

4) nadzór nad powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

5) wydawanie ograniczeń lub zakazów używania niektórych rodzajów jednostek pływających, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

6) tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,

7) zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

8) działania w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,

9) udostępnianie informacji o środowisku,

10) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

11) realizację spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

12) prowadzenie następujących rejestrów:

       a) rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej-CITES,

      b) rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

      c) rejestr wydawanych kart wędkarskich,

13) edukacją ekologiczną,

14) sporządzanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których starosta jest właściwy do wydawania pozwolenia zintegrowanego.

2. w zakresie gospodarki wodnej, poprzez czynności związane z:

1) nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych,

2) ustalaniem świadczeń na rzecz spółek wodnych, ponoszonych przez odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody,

3) zatwierdzaniem statutów spółek wodnych,

4) rozwiązywaniem spółek wodnych,

5) wydawaniem decyzji o wysokości świadczeń na rzecz spółki wodnej dla korzystających z urządzeń, niebędących członkami spółki,

6) udzieleniem dotacji spółkom wodnym na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych.

3.w zakresie ochrony powietrza, poprzez czynności związane z:

1) handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością starosty,

2) pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

3) realizacją zadań związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

4.w zakresie rybactwa śródlądowego, poprzez czynności związane z:

1) wydawaniem dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb: Kart wędkarskie oraz Karty łowiectwa podwodnego,

2) wydawaniem legitymacji Społecznej Straży Rybackiej,

3) zezwoleniami na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,

4) rejestracją sprzętu pływającego.

5.w zakresie łowiectwa, poprzez czynności związane z:

1) zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

2) zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

3) wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.

6. zakresie leśnictwa i ochrony przyrody, poprzez czynności związane z:

1) przyznawaniem środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w wyniku m.in. klęsk żywiołowych, pożarów oraz oceną udatności upraw,

2) nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

3) wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,

4) wydawaniem zaświadczeń w przedmiocie objęcia działki gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

5) zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub utrudniających widoczność sygnałów i pociągów,

6) kontrolami nasadzeń drzew i krzewów, określonych w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,

7) decyzjami dotyczącymi zmiany lasu na użytek rolny,

8) naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych,

9) rejestracją zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (tzw. CITES).

7. w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez czynności związane z:

1) decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami,

2) zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,

3) nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,

4) zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie powiatu kolskiego,

6) nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi odpadami.

8. Ponadto wydział ten wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę

9. Naczelnik kieruje wydziałem Ochrony Środowiska przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-01 09:23:18