Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, wydawane jest przez Starostę Kolskiego w drodze decyzji administracyjnej.


Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.


Potrzebne dokumenty do wniosku


• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – o ile jest wymagane.
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – o ile jest wymagane.
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani – o ile jest wymagane.
• jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - o ile jest wymagana;
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 100 zł- o ile jest wymagane;
• dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej za wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową 1 zł
• dowód osobisty do wglądu


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).


Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).


Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Staroście Kolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.


Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 


Opłata skarbowa 17,00 zł za upoważnienie;


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871


Urząd Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną w tym przypadku należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl. Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.


Opis korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Informacje dotyczące możliwości odbioru prawa jazdy po złożonym wniosku można znaleźć na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wnioski do pobrania). Wniosek o przywróceniu uprawnień pobrany ze strony internetowej musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze z zachowaniem ograniczników

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-26
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-26 13:15
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-03 08:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-03 08:02:39