Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.


 

NADAWCA PETYCJI


Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

ADRESAT PETYCJI


Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.


 

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI
 

Osobiście lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

Drogą elektroniczną:
e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

 

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERAĆ:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

3) adresata petycji,

4) wskazanie przedmiotu petycji.
 

PODPIS

1) petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,

2) petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 

ROZPATRYWANIE PETYCJI


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. Z 2018.870)
 

Petycja z dnia 05.03.2021 w sprawie wymiany nawierzchni drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 3216P na obszarze wsi Ochle.

drukuj (Petycja z dnia 05.03.2021 w sprawie wymiany nawierzchni drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 3216P na obszarze wsi Ochle.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: osoba składająca petycję
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-17 09:29

Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

drukuj (Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Sterkowski
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 14:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-01 14:14

Informacja o złożonych petycjach w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-29 13:18

Petycja Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Kościelnej i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 13:07

Petycja mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Osoba, która złożyła petycje - A.C.
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-19 08:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 13:08

Informacja o złożonych petycjach w 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-28 13:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3912
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-17 09:31:44