Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Referat ds. Zamówień Publicznych – ZP

Do podstawowych zadań Referatu ds. Zamówień Publicznych należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

1) przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnych,

2) realizacja decyzji odnośnie udziału w przetargach,

3) wyłanianie wykonawców i dostawców dla zadań realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych,

4) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych,

5) udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące prowadzonych zamówień na etapie składania ofert,

6) rozpatrywanie protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,

7) przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na złożone odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej,

8) sporządzanie protokołów postępowania i dokumentacji podstawowych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami,

9) występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,

10) przygotowanie projektów umów do postepowań objętych ustawą Prawo zamówień publicznych jak i postępowań objętych Regulaminem podprogowym,

2. Sporządzanie planu zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Kole,

3. Opracowanie projektu Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa wynosi co najmniej 50.000 zł netto i nie przekracza równowartości w zł kwoty 30. 000 EURO netto,

4. Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

5. Udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

6. Wykonywanie nadzoru nad stanowieniem prawa zamówień publicznych,

7. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,

9. Poświadczenie faktur za zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10. W zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych Powiatu nieposiadających osobowości prawnej:

1) współpraca w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,

2) prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,

3) udział w komisjach przetargowych,

4) kontrola ewidencji zamówień publicznych prowadzonej przez jednostki organizacyjne,

5) sporządzanie rocznych zbiorczych sprawozdań z zamówień udzielonych przez jednostki organizacyjne powiatu,

 

12. Prowadzenie centralnego rejestru umów,

13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Walkowska - Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych
    data wytworzenia: 2019-08-01
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:15:31