Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Biuro Rady i Zarządu

Malwina Morzycka

Anna Krupińska

tel. (63) 26-17-863

brz@starostwokolskie.pl

 

 

Biuro Rady i Zarządu - BRZ

 

Do zadań Biura Rady należy:

1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji oraz prowadzenie spraw kancelaryjno- technicznych, a w szczególności:

1) gromadzenie i przechowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,

3) protokółowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu,

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał, wniosków Komisji i interpelacji radnych naczelnikom zainteresowanych wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

7) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

8) sporządzanie miesięcznego wykazu nieobecności radnych na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji,

9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

10) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę w sprawach skarg przez nią rozpatrywanych i opracowywanie stosownych analiz.
 

2. Zapewnienie obsługi administracyjnej oraz prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych Zarządu, a w tym :
1) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu,

     2) protokołowanie posiedzeń Zarządu,

      3) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

      4) przekazywanie odpisów uchwał naczelnikom zainteresowanych wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych,

      5) sporządzanie okresowych informacji i analiz z pracy Zarządu, w tym z realizacji uchwał Rady Powiatu,

      6) sporządzanie miesięcznego wykazu nieobecności członków Zarządu na jego posiedzeniach.

3. Obsługa urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, w tym:

1) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych, oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty,

2) wykonywanie zadań związanych z wyborami.

5. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wykonywanie czynności technicznych w zakresie korespondencji zewnętrznej.

6.Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP i powiadamianie o zmianach w treści tych informacji.

7. Administrowanie kontem Starostwa Powiatowego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka
    data wytworzenia: 2018-06-12
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2018-06-12 12:59
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 09:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 09:36:02