Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - OP

Do podstawowych zadań wydziału należy:

  1. w zakresie oświaty:

1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych, i szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo wychowawczych,

2) zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie jest zadaniem własnym powiatu,

3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół branżowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia, Wojewódzką Radą Rynku Pracy, Zarządem i pracodawcami,

4) analiza arkuszy organizacyjnych szkół pod względem merytorycznym i finansowym,

5) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

6) zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (fakultatywnie),

7) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej,

8) określania szczegółowych zasad oraz przygotowywania propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

9) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

10) spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion szkołom i placówkom,

11) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek,

12) przygotowania propozycji składu rady oświatowej działającej przy radzie, ustalania zasad wyboru jej członków, regulaminu działania oraz jej obsługi, (fakultatywnie),

13) sporządzania analiz i sprawozdań statystycznych o stanie nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych; przeprowadzenia spisu kadr nauczycielskich w powiecie,

14) analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej,

15) przygotowywania dla organów powiatu porozumień ze związkami zawodowymi obejmującymi swoim działaniem pracowników szkół i placówek w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych,

16) ustalania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz udzielania zniżek godzin dydaktycznych nauczycielom,

17) przygotowywania projektu oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i placówek,

18) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

19) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach:

a) wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania;

b) szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

c) wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie – Karta Nauczyciela;

20) opracowania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

21) realizacja programów stypendialnych z funduszy unijnych oraz innych źródeł dla uczniów i studentów,

22) zapewnienia kształcenia wychowania i opieki w szkołach,

23) ustalenie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,

24) określenie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek,

25) przygotowania planów finansowych szkół i placówek w oparciu o wskaźniki obowiązujące w danym roku,

26) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw administracyjnych i finansowych,

27) przygotowanie spraw i projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

28) przygotowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

29) przygotowanie projektu opinii w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

30) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkoły publicznej, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,

31) opiniowanie likwidacji szkoły publicznej lub placówki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

32) przygotowanie materiałów dla organów powiatu w sprawie łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły oraz rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek i nadanie szkołom i placówkom wchodzących w skład zespołu odrębnych statutów,

33) kierowanie nieletnich na podstawie Postanowienia Sądu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

34) kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

35) współpraca ze szkołami, nauczycielami, rodzicami oraz organizacjami pozarządowymi w celu diagnozowania problemów dotyczących edukacji na obszarze Powiatu Kolskiego,

36) poszukiwanie nowatorskich rozwiązań zdiagnozowanych problemów dotyczących edukacji na obszarze Powiatu Kolskiego, w szczególności uwzględniających wykorzystanie nowych technologii oraz zapewniających edukację odpowiadającą aktualnym wyzwaniom technologicznym,

 

 2. Z zakresu promocji

1) spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury,

2)  Zapewnienie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości

3) spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną,

4) organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej biblioteki publicznej,

5) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem kultury na terenie powiatu,

6) tworzenie warunków organizacyjno – prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

7) prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i sprawowanie nad nimi nadzoru

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń działających na mocy ustawy Prawo stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie,

9) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materiałowo – technicznych dla jej rozwoju w tym:

       a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

       b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;

        c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

        d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo rekreacyjnej;

10) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie.

11) gromadzenie i przekazywanie mieszkańcom powiatu wiedzy i bieżących informacji o Unii Europejskiej,

12) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach i funduszach,

13) stały kontakt z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych,

14) prowadzenie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kole,

15) informowanie o działalności Starostwa Powiatowego w Kole poprzez umieszczanie informacji w serwisach społecznościowych udostępniających usługę mikroblogowania,

16) prowadzenie profili bądź kont komercyjnych w serwisach społecznościowych o zasięgu przyczyniającym się do zapewnienia mieszkańców Powiatu Kolskiego informacji o działalności Starostwa Powiatowego w Kole,

17) prowadzenie Kroniki Powiatu Kolskiego,

18) współpraca z innymi mediami w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział,

19) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu Kolskiego,

20) współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Związkiem Powiatów Polskich, powiatami wchodzącymi w skład woj. Wielkopolskiego oraz powiatami sąsiednimi,

21) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wspólnej promocji w kraju i za granicą,

22) organizowanie powiatowych imprez masowych artystyczno-rozrywkowych,

23) organizowanie seminariów, szkoleń, spotkań i debat z zakresu promocji powiatu,

24) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

25) organizowanie uroczystości i świąt państwowych,

26) współpraca w zakresie promocji z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami oraz instytucjami, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi,

27) organizowanie uroczystości i imprez powiatowych oraz sesji popularno-naukowych.

 

3.W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym:

1) ogłaszanie corocznego konkursu ofert na prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe,

2) kontrola wykonywania umowy przez organizację pozarządową,

3) zawieranie stosowanych porozumień z gminami, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,

4) opracowanie harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu,

5) zawieranie corocznych porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,

6) zawieranie umów z adwokatami i radcami prawnych wytypowanymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu,

7) ogłaszanie corocznego konkursu ofert na prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe,

8) kontrola wykonywania umowy przez organizację pozarządową,

9) sporządzanie i przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwości oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 

4. Ponadto wydział ten wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę.

5. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:24:27