Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-18
 2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie PB-5, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
  4. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - drukiem B-4,
  5. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  6. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  7. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
  8. w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 30 dni

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

w biurze podawczym tut. urzędu

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- wzory wniosków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2532
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 10:13:26