Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - krajowy przewóz rzeczy lub osób

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – krajowy przewóz rzeczy lub osób

 

Niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego

pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami

samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione,

wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest

przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne

potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług

turystycznych.

 

I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm. ).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 916. ).

 

II Wymagany wniosek

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne - Załącznik Nr 1

 

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( do wglądu );

 2. Oświadczenie dotyczące kierowców spełniających wymagania art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – załącznik nr 2;

 3. Wykaz pojazdów samochodowych ( załącznik nr 3 ) wraz z kserokopiami dowodów

rejestracyjnych ( pojazdy zarejestrowane w Polsce ) z ważnymi badaniami

technicznymi, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi ( wymagana forma: oryginał

lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika

organu za okazaniem oryginału lub notariusza) np.:

 1. umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,

 2. umowa najmu ( w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem ),

 3. umowa użyczenia,

 4. umowa dzierżawy,

 5. umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.

 1. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za zaświadczenie i wypis na przewóz

rzeczy.

 

III Opłaty

 • Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślonyopłata wynosi 500 zł.
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia – opłata wynosi 100 zł.

  • Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów – opłata wynosi 25 zł.

  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia – opłata wynosi 10 zł.

  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia – opłata wynosi 100 zł.

 

 

Wpłaty należy dokonać przed odbiorem dokumentów przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288 lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za zaświadczenie na przewozy drogowe.

 

Opłata skarbowa:

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 );

 

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia – 17 zł. – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

 

IV Termin załatwienia sprawy:

 

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

        W załączeniu do pobrania:

                                        - wniosek

                                        - oświadczenia

                                        - wykaz pojazdów samochodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 11:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 12:28

Wymagane dokumenty i zaświadczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-31 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-16 14:37:10