Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołany w Starostwie Powiatowym w Kole:

Joanna Mendelak

adres e-mail: iodo@starostwokolskie.pl;

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować:
  1. listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP,
  3. telefonicznie: 063 2617836;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617802; adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl ; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:
  1. realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres: iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
 5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom upoważnionym na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub uprawnionym pracownikom Urzędu; Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);

   Uwaga: Prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

 9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącegodaną sprawę;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).

Klauzule informacyjne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Mendelak- Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-10 09:55

Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-23 15:10

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-25 12:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 10:21

Obwieszczenie Nr 01.2020 Starosty Kolskiego z dnia 19.02.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej szczegółowo cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-19 14:34
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 14:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9093
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-28 09:47:02