Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wykonuje zadania Starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Geodety Powiatowego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2) zakładanie osnów szczegółowych,

3) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, oraz  pracowanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a)     Prowadzenie dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art.4 ust. 1a pkt 2,

- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7,10 i 12,

c)     tworzenie i prowadzenie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;

d)    udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa ust.6 na zasadach wynikających z aktualnych przepisów prawa,

e)     udostępnianie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zgłoszeń prac kartograficznych, a także na podstawie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

f)      wydawanie licencji do materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g)    wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie operatu ewidencyjnego, w tym:

- wypisów i wyrysów,

- informacji o posiadaniu nieruchomości,

- informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

h)    aktualizacja baz danych na serwerze WMS przeznaczonym do udostępniania ich przez sieć Internet w ramach projektu Geoportal 2, a także zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu oraz haseł,

i)       współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym zapewnianie rozwiązań technicznych umożliwiających teleinformatyczny dostęp do danych zawartych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Kolskiego,

j)       tworzenie metadanych opisujących zbiory objęte bazami danych wyszczególnionych,

k)    zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie kopii zabezpieczających baz danych, przetwarzanie materiałów analogowych do postaci cyfrowej oraz podejmowanie innych działań o charakterze przeciwpożarowym i zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem,

l)       planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych w celu realizacji zadań Starosty określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

m)  opracowanie warunków technicznych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych zlecanych
w celu realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

n)    Realizacja projektów dotyczących wydziału, które uzyskały dofinansowanie, min. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z tych projektów,

3.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

4. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kazimierczak- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
    data wytworzenia: 2023-04-13
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 11:01
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2023-04-13 14:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-13 14:37:27