Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wykonuje zadania Starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Geodety Powiatowego. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2) zakładanie osnów szczegółowych,

3) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5) tworzenie i prowadzenie baz danych:

    a) ewidencji gruntów i budynków,

    b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

    c) rejestru cen i wartości nieruchomości,

   d) szczegółowych osnów geodezyjnych,

   e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

6) udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa ust.6 na zasadach wynikających z aktualnych przepisów prawa,

7) udostępnianie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zgłoszeń prac kartograficznych, a także na podstawie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) wydawanie licencji do materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

9) wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie operatu ewidencyjnego, w tym:

   a) wypisów i wyrysów,

   b) informacji o posiadaniu nieruchomości,

   c) informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

10) aktualizacja baz danych na serwerze WMS przeznaczonym do udostępniania ich przez sieć Internet w ramach projektu Geoportal 2, a także zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu oraz haseł,

11) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym zapewnianie rozwiązań technicznych umożliwiających teleinformatyczny dostęp do danych zawartych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Kolskiego,

12) tworzenie metadanych opisujących zbiory objęte bazami danych wyszczególnionych w ust.5,

13) zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie kopii zabezpieczających baz danych, przetwarzanie materiałów analogowych do postaci cyfrowej oraz podejmowanie innych działań o charakterze przeciwpożarowym i zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem,

14) planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych w celu realizacji zadań Starosty określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

15) opracowanie warunków technicznych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych zlecanych
w celu realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

 

2. Realizacja projektów dotyczących wydziału, które uzyskały dofinansowanie, min. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z tych projektów,

 

3.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

4. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:17:29