Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kierownik

Robert Jokiel

tel. (63) 26-17-871

r.jokiel@starostwokolskie.pl

 

Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania – BZ

Podlega bezpośrednio Staroście i zapewnia nadzór nad zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli poprzez realizację zadań:

1. W zakresie zarządzania kryzysowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:

1) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

2) przygotowanie i wydanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego, uzgadnianie planu oraz przedstawienie Staroście do zatwierdzenia,

3) współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie określonym w ustawach,

4) obsługa administracyjno-biurowa, organizacja działania, planowanie i przygotowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

5) opracowanie planu pracy, planu wydatków i obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

6) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez:

      a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

      b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

      c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

     d) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

     e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

      f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

8) nadzór, nad wyposażeniem, utrzymaniem, obsługą, konserwacją i przygotowaniem do działania sprzętu powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych,

9) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

10) koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

2. W zakresie obronności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej na terenie powiatu,

2) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej,

3) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

4) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

5) prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem przymusowego doprowadzenia przez Policję do określonej jednostki wojskowej powołanego do czynnej służby wojskowej w razie niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny,

6) sporządzanie i uzgadnianie planów operacyjnych funkcjonowania powiatu w ramach przygotowań obronnych państwa,

7) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

8) opracowanie programów i planów oraz organizowanie szkoleń obronnych,

9) realizowanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu powiatu podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa w tym:

   a) tworzenie systemu stałych dyżurów w Starostwie Powiatowym oraz uczestniczenie w tworzeniu systemu stałych dyżurów w powiecie,

  b) prowadzenie na szczeblu powiatu treningów stałego dyżuru i opracowanie dokumentacji z ich przebiegu,

  c) kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania,

10) realizacja zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze powiatu oraz prowadzenie dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport) Starosty Kolskiego,

11) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obronne i obrony cywilnej,

12) przetwarzanie informacji niejawnych w wydziale,

13) tworzenie i realizacja zadań zintegrowanego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) w ramach systemu wojewódzkiego,

14) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

3. W zakresie obrony cywilnej:

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie,

2) opracowywanie wieloletnich i rocznych powiatowych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie gminnych planów działania,

3) opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie planu obrony cywilnej powiatu, opiniowanie i uzgadnianie planu obrony cywilnej gmin oraz jednostek organizacyjnych podległych Staroście,

4) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej na terenie powiatu,

5) organizowanie i przygotowywanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla zdrowia i życia na znacznym obszarze, obejmującym więcej niż jedną gminę,

6) organizowanie i przygotowywanie do działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów na obszarze powiatu,

7) planowanie, organizacja i realizacja szkolenia ludności z zakresie powszechnej samoobrony
w odniesieniu do pracowników Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych,

8) opracowywanie i aktualizacja powiatowych baz danych o zasobach, siłach i środkach możliwych do wykorzystania przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

9) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w gminach,

10) nadzór, nad wyposażeniem, utrzymaniem, obsługą, konserwacją i przygotowaniem do działania sprzętu powiatowego magazynu obrony cywilnej,

11) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

 

4. Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w szczególności ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

5. Realizacja zadań obronnych w zakresie przygotowywania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

 

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-06 09:03
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8498
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-16 14:21:42