Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i Serwis i.Komornik

Osoba do kontaktu:

 

Błażej Prażanowski

tel. (063) 26-17-866

b.prażanowski@starostwokolskie.pl

Pokój nr 19

Podstawa prawna:

1.      Nazwa sprawy (zadania):

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

2.       Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 r. poz. 1752, z późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 r. poz. 1246)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2111)

3.       Wykonawca projektu ustalenia klasyfikacji gruntów:

Osoba upoważniona przez starostę (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

4.      Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów,

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

5.       Opłaty:

-        Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.

-       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu: 17 zł od każdego pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871, a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

6.      Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

7.      Forma załatwienia sprawy:

-       Decyzja administracyjna ustalająca gleboznawczą klasyfikację gruntów.

-      Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kolskiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

8.      Miejsce złożenia dokumentów (wniosek, dowód opłaty skarbowej, pełnomocnictwo itp.):

osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

pocztą tradycyjną

ePUAP

pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany)

9.      Miejsce odbioru dokumentów (decyzja itp.):

osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

pocztą tradycyjną

10.      Informacje dodatkowe:

1.     Gleboznawczą klasyfikację gruntów starosta przeprowadza:

a)       z urzędu:

-        na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;

-        na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;

-        na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;

-        na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;

-        po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;

-        po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

b)      na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

 

2.      Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Materiały do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kazimierczak- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
    data wytworzenia: 2023-04-14
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2023-04-14 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-27 11:50:17