Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i Serwis i.Komornik

Osoba do kontaktu:

 

Błażej Prażanowski

tel. (063) 26-17-866

b.prażanowski@starostwokolskie.pl

Pokój nr 19

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1990).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 r. poz. 1246)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 Wymagane dokumenty:

-         Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów, 

-        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

  Opłaty:

-   Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.

-  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871, a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

 Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 z poźn.zm.).

 

 Forma załatwienia sprawy:

- Decyzja administracyjna ustalająca gleboznawczą klasyfikację gruntów.

 - Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kolskiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

10. Miejsce złożenia dokumentów (wniosek, dowód opłaty skarbowej, pełnomocnictwo itp.):

-     osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

-         pocztą tradycyjną

-         ePUAP

-       pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany)

 

11. Miejsce odbioru dokumentów (decyzja itp.):

-        osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

-         pocztą tradycyjną

 

12. Informacje dodatkowe:

1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów starosta przeprowadza:

     a) z urzędu:

- na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;

-  na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;

- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;

- na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;

-  po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;

- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 b) na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Materiały do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kazimierczak- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
    data wytworzenia: 2023-04-14
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2023-04-14 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 567
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 10:56:09