Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Gospodarki NIeruchomościami - GN

Realizuje zadania z zakresu:

1. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

2) prowadzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

3) sporządzanie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,

4) prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej nieruchomości Skarbu Państwa,

5) dokonywanie obrotu nieruchomościami w zakresie: sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

6) obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

7) oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,

8) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,

9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności,

10) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

11) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i jst i ustalanie wysokości odszkodowania,

12) zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalenie wysokości zwrotu odszkodowania,

13) przyznawanie na własność działki gruntu i działki pod budynkami, które pochodzą z gospodarstw rolnych przekazanych za rentę,

14) przekazywanie Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia,

15) regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych,

16) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia,

17) reprezentowanie Skarbu Państwa - Staroty Kolskiego w postępowaniach sądowych,

18) planowanie, pozyskiwanie i rozliczanie wydatkowania środków budżetowych dotyczących zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,

19) sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości,

20) stwierdzanie w drodze decyzji przejście do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz wykreślenie ich z zasobu,

21) nabywanie przez Skarb Państwa mienia podmiotów wykreślonych z KRS

2. gospodarki nieruchomościami Powiatu Kolskiego:

1) gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Kolskiego,

2) prowadzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kolskiego,

3) sporządzenie informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4) dokonywanie obrotu nieruchomościami: w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości stanowiących zasób Powiatu Kolskiego,

5) obciążanie nieruchomości Powiatu Kolskiego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

6) sporządzenie projektów uchwał Rady Powiatu Kolskiego i Zarządu Powiatu Kolskiego w zakresie nieruchomości Powiatu Kolskiego,

7) oddawania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolskiego w trwały zarząd,

8) regulowanie stanu prawnego nieruchomości Powiatu Kolskiego w księgach wieczystych,

9) nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego w drodze zasiedzenia,

3. innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym:

1) wydawanie decyzji dotyczących udostępnienia nieruchomości lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

2) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z udostępnieniem lub ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

3) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

4) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową oraz ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i wielkości przysługujących im udziałów,

5) wydawanie decyzji oraz zaświadczeń w sprawach dot. ochrony gruntów rolnych,

6) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z zakresu ochrony gruntów rolnych,

7) rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 12:58:10