Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Kadr, Płac i Zdrowia – KPZ

1. W zakresie spraw pracowniczych i płac podlega bezpośrednio Staroście, w zakresie ochrony zdrowia Sekretarzowi Powiatu. Wydział KPZ zapewnia:

1) sprawne załatwianie spraw pracowniczych,

2) naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu ZUS, rozliczanie umów cywilnoprawnych oraz diet radnych,

3) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o działalności leczniczej w tym przede wszystkim prowadzenie spraw podmiotu, który utworzył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

2. Do jego zadań należy w szczególności:

1) W zakresie spraw pracowniczych:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa,

b) prowadzenie akt i spraw osobowych Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

c) prowadzenie spraw związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników,

d) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników,

e) prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy,

f) prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowników,

g) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej,

h) opracowywanie projektu Regulaminu pracy Starostwa i innych wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu prawa pracy,

i) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie spraw pracowniczych,

j) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa,

k) prowadzenie spraw socjalnych Starostwa,

l) koordynowanie dokształcania zawodowego pracowników,

m) kontrola dyscypliny pracy,

n) współdziałanie z Wydziałem Finansów w planowaniu i realizacji wydatków osobowych Starostwa,

o) prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami uczniów i studentów,

p) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole,

 

2) W zakresie płac:

a) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

b) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

c) rozliczanie wynagrodzeń osób fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych,

d) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,

e) zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

f) sporządzanie informacji i deklaracji w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

g) sporządzenie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

h) sporządzanie i składanie sprawozdań oraz informacji w zakresie wynagrodzeń,

i) prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

j) naliczanie diet radnym Powiatu Kolskiego,

k) opracowywanie projektu Regulaminu wynagradzania Starostwa i jego nowelizacji

 

3) W zakresie ochrony zdrowia:

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących:

        -  tworzenia, przekształcania, łączenia lub likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

        -   zatwierdzania statutu i jego zmian,

        -  określenia zasad zbywania aktywów trwałych SP ZOZ,

        - organizacji konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

       -  powoływania i odwoływania Rad Społecznych i zatwierdzania Regulaminów ich działalności,

b) przygotowanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnienie oddziału szpitalnego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

c) opracowywanie projektu decyzji w sprawach o wydanie zwłok szkołom wyższym,

d) przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,

e) powoływanie osoby do stwierdzenia zgonu w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie,

f) przestrzeganie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie sprowadzania zwłok z zagranicy,

g) przekazywanie marszałkowi województwa informacji w zakresie realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,

h) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy prawo farmaceutyczne,

i) inicjowanie, wspomaganie, organizowanie i monitorowanie działań na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

j) stała współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole.

 

4)  Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:23:09