Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

I Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm. ).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916. ).

 

II Wymagany wniosek

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy – załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Oświadczenie dotyczące kierowców spełniających wymagania określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – załącznik

 2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich ( baza eksploatacyjna ) – załącznik;

 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych;

 4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem – załącznik;

 5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie ( załącznik ) przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem ( wymagana forma: oryginał – dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia )

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:

 1. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

 2. gwarancja bankowa,

 3. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub inną osobę prawną lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

( wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub

upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza),

w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,

 • 5000 euro – na każdy następny pojazd.

  7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

  8. Wykaz pojazdów samochodowych ( załącznik ) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych ( pojazdy zarejestrowane w Polsce ) z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi ( wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza) np.:

  a. umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,

  b. umowa najmu ( w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem ),

  c. umowa użyczenia,

  d. umowa dzierżawy,

  e. umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.

 

Uwaga: Wypełniając wniosek prosimy o wpisanie danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji jeśli różni się od adresu siedziby przedsiębiorcy.

 

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił zezwolenia ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym ).

 

 

III Opłaty:

 

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy ( na czas nieokreślony ) pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

 

Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288 lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Opłata skarbowa:

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy om opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 );

 

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł. – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

 

IV Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

V Tryb odwoławczy:

 

Na podstawie art. 127 Kpa od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 

W załączeniu do pobrania:

- wniosek

-oświadczenia

- wykaz pojazdów samochodowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 15:13

Wymagane dokumenty i wnioski na udzielenie zezwolenia i wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9106
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-29 13:04:29