Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone przez instruktora nauki jazdy.


Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej wpisuje instruktora do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację do nauki jazdy.


Instruktorem jest osoba, która:1. posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T.


2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.


Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku
1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
4. Zaświadczenie o niekaralności;
5. Wyraźna fotografia o wymiarach (3,5 cm x 4,5 cm);
6. Kserokopia prawa jazdy;
7. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów – 50 zł.
8. Dowód osobisty - do wglądu


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Instruktor jest zobowiązany:
1. przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o kierujących pojazdami – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2. corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
4. rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5. poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6. posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymacje instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowegooprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).Nr rachunku bankowego, na który można dokonać opłatę:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty.

Opłatę za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów wnosi się zgodnie z poniższym wykazem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na rachunek bankowy:


70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata w (zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1.

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2.

Prawo jazdy kat. A,C1,C1E,C, D1,D1E,D

50

50

260

3.

Prawo jazdy kategorii BE,CE,DE

50

-

260

4.

Pozwolenie

50

50

160


Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-20
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-20 13:16
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-20 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3534
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-20 13:17:42