Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Rejestracja pojazdu SAM

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;

2.  Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

3. Pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem strony, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik (na podstawie art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.);

4. Upoważnienie do rejestracji od współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu, jeżeli pojazd będzie rejestrowany na więcej niż jednego właściciela (druk upoważnienia do pobrania);

5. Oświadczenie, że jest właścicielem zespołu i części służących do zbudowania tego pojazdu;

6. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

7. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdu;

8.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Opłaty komunikacyjne

ü    samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 160,00 zł

ü    przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle, quady – 120,00 zł

ü    motorowery – 110,00 zł

Na powyższe opłaty składają się:

Pozwolenie czasowe 13,50 zł (art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

(z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu)

Pozwolenie czasowe 18,50 zł (art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

(na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego)

Tablica rejestracyjna motorowerowa 30,00 zł

Tablica rejestracyjna motocyklowa 40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł

Tablice rejestracyjne indywidualna samochodowe 1000.00 zł

Tablica rejestracyjna indywidualne motocyklowa 500.00 zł

Tablica rejestracyjna do przyczepy 40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe na wywóz pojazdu za granicę 111,00 zł

Komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł

Dowód rejestracyjny 54,00 zł

Tymczasowe tablice samochodowe 30,00 zł

Tymczasowa tablica motocyklowa 12,00 zł

Tymczasowa tablica motorowerowa 12,00 zł


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Urząd Miasta Koła, ul. Stary Rynek 162-600 Koło

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Dodatkowe informacje

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

ü     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

ü     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki cywilnej, wymagany jest  aktualny wyciąg z systemu CEIDG.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane ze złożonym wnioskiem osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2008
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 11:42:32