Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2201  z późn. zm. ).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1220 ).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji   na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377 ).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. ).

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

2. Załączniki:

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawna lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorcy w  wysokości - 50 000 euro;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

Opłaty:

- opłata za udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności na jaki okres ważności w latach zostaje udzielona:

- od 2 do 15 lat – 800 zł.

- powyżej 15 do 30 lat – 900 zł.

- powyżej 30 do 50 la – 1000 zł.

Opłaty należ dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie licencji przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288  lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo ( w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście )  - 17,00 zł.  na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informacje dodatkowe:

l  Dokumenty potwierdzające zdolność finansową to:

- roczne sprawozdanie finansowe  poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę (biegłego rewidenta) dotyczy: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki jawnej i spółki komandytowej. Odpowiednio upoważnioną osobą     do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną. ( Roczne sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Dokumenty te tworzą całość);

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami np. zaświadczenie banku z konta bankowego;

- posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych dokument z biura maklerskiego;

- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych – dokument z banku o udzieleniu gwarancji lub poręczenia. Przedsiębiorca w tym przypadku powinien przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające, że gwarant posiada środki finansowe na ewentualne dokonanie wpłaty na rzecz beneficjenta gwarancji;

- własność nieruchomości – akt notarialny, postanowienie sądu. W każdym przypadku powinna jednoznacznie wynikać wartość nieruchomości. Przedsiębiorca powinien przedłożyć dodatkowo inny dokument np. polisę ubezpieczeniową nieruchomości lub jego wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października – w roku 2023 wynosi 4,8320 zł.

 • Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił licencji ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym ).

 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

 

Dostępne dokumenty do pobrania:

- wniosek o udzielenie licencji,

- oświadczenie zarządzającego transportem,

- oświadczenie o dobrej reputacji,

- wniosek o zmianę danych w licencji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 441
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-17 14:14:35