Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty i wnioski oraz podstawa prawna do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2201   z późn. zm.)

·    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1220 ).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2377 ).

·    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. ).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji;

2. Załączniki:

·         oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawna lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;

·         zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;

·         prawo jazdy ( jeśli wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski );

·         aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

·         aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

·         wykaz pojazdów;

·    dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

 

Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pobiera się opłatę:

- za licencję ważną do 15 lat – 320 zł.

- za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat – 380 zł.

- za licencję ważna powyżej 30 do 50 lat – 450 zł.

Za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji  (za każdy wydany wypis):

- za wypis z licencji ważnej do 15 lat – 35,20 zł.

- za wypis z licencji ważnej powyżej 15 do 30 lat – 41,80 zł.

- za wypis z licencji ważnej powyżej 30 do 50 lat – 49,50 zł.

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych  od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji, a winnych przypadkach utraty licencji – 25% opłaty jak za udzielenie licencji.

 

Za wydanie wtórnika wypisu z licencji pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.

 

Opłaty należ dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie licencji przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288  lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za licencję przewóz osób samochodem osobowym.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo ( w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście )  - 17,00 zł.  na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informacje dodatkowe:

·    Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił licencji ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym ). 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Dostępne dokumenty do pobrania:

- wniosek o udzielenie licencji,

- oświadczenie o dobrej reputacji,

- wykaz pojazdów.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-10-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 14:59

wnioski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-17 08:11:09