Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zadania rzecznika

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu ochrony praw konsumentów działając na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184).

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

 • współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik Konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik Konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz.395, z poźn. zm.).

Przedsiębiorca do którego zwrócił się Rzecznik Konsumentów, działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184), jest obowiązany udzielić Rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii Rzecznika.

Do Rzecznik Konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Pękacz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-26 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7813
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-24 14:10:27