Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiajaće nawigację bez potzreby używania urządzeń wskazujacych (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony, 
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt+ cyfra/litera
  • Opera: Alt +cyfra/litera (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge/ Internet Explorer: Alt+litera/ cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/ Brave: Alt+litera/ cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift +Alt+litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/ Brave: Alt+ cyfra/litera
 • macOS
  • Safari: Ctrl+litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift +Ctrl+litera/cyfra
  • Opera: Ctrl+ Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt+ litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl+Option+litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Inspektor Mariusz Wojciechowski, e-mail: m.wojciechowski@starostwokolskie.pl tel. +48 632 617 803. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomość sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. Dostępna jest również możliwość komunikowania się poprzez wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego w Kole językiem migowym w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona chcąca załatwić sprawę w urzędzie, składa wniosek o świadczenie usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Starostwie Powiatowym w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27, na parterze znajdują się punkty informacyjne, które stwarzają możliwość połączenia się z wybranym pracownikiem.. Interesanci mogą poruszać się samodzielnie po obiekcie. W budynku nie ma windy.

 

KOORDYNATOR D/S DOSTĘPNOŚCI

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kole pełni:

Inspektor
Mariusz Wojciechowski
tel. +48 632 617 803
e-mail: m.wojciechowski@starostwokolskie.pl

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-02 11:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-09 14:38

Zarządzenie nr OR.120.45.2022 Starosty Kolskiego z dnia 28.12.2022r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 14:44

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kole na lata 2022-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 14:39

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-28 13:19

Dostępność architektoniczna Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 14:42

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-31 07:57

Starostwo Powiatowe w Kole parkingi i podjazd dla niepełnosprawnych oraz przydatne linki i adresy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-28 13:20:21