Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, wydawane jest przez Starostę Kolskiego w drodze decyzji administracyjnej.


Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Potrzebne dokumenty do wniosku


1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – o ile jest wymagane.
2. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – o ile jest wymagane.
3. zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani – o ile jest wymagane.
4. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - o ile jest wymagana;
5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 100 zł- o ile jest wymagane;
6. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej o przywróceniu uprawnień 0,50 zł;
7. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej za wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową 1 zł
8. dowód osobisty do wglądu


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).


Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).


Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Staroście Kolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.


Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:

05 1090 1203 0000 0001 0967 1651


Opłata skarbowa 17,00 zł za upoważnienie;


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871


Urząd Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62--600 Koło


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną w tym przypadku należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl . Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.
Opis korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Informacje dotyczące możliwości odbioru prawa jazdy po złożonym wniosku można znaleźć na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wnioski do pobrania). Wniosek o przywróceniu uprawnień pobrany ze strony internetowej musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze z zachowaniem ograniczników.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-20
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-20 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-20 13:37:05