Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Aktualne konto dotyczące opłat w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego

NUMER KONTA 
                      
              STAROSTWO POWIATOWE W KOLE 


             BZ WBK S.A. O/KOŁO NR: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 09:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 11:35

Uzyskanie dokumentu prawa jazdy. Podstawa prawna

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze. zm.);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659 ze zm. );

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ( Dz. U. z 2019 r., poz. 140 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1392)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83);

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w prawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. z 2002 r. Nr 69, poz. 640 ze zm.)

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 523 ze zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

 

    Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

1. Wydanie wtórnika

a) Utrata dokumentu

- wypełniany dział

( A; B; E; F; G )

Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

- jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)wykonanie na jednolitym jasnym tle, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej patrzącą na wprost, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- oświadczenie o fakcie utraty prawa jazdy

- odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

- dowód osobisty do wglądu

b) Zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność -

wypełniamy dział

( A; B; E; F; G )

Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

- jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)

- obustronne ksero prawa jazdy lub oświadczenie o fakcie zniszczenia dokumentu

- odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

- dowód osobisty do wglądu

c) Zmiana danych ( np. zmiana adresu, nazwiska, termin ważności)

- wypełniamy dział

( A; B; E; F; G )

Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

- jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)

- obustronne ksero prawa jazdy

- odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

- dowód osobisty do wglądu

-orzeczenie lekarskie (A,B,C,F,G)- dotyczy przedłużenia terminu ważności prawa jazdy

 

2. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- wypełniamy dział

(A; B; C; F; G)

Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

- jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5)

- obustronne ksero prawa jazdy

- odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 35,00 zł

-dowód osobisty do wglądu

 

3. Profil kandydata na kierowcę ( uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy)

– wypełniany dział

( A; C; F; G )

Do czytelnie wypełnionego wniosku literami drukowanymi należy dołączyć:

- jedno aktualne kolorowe zdjęcie ( 3,5 x 4,5 cm )

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

-orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( przy kat. C1, C, D1, D,C1+E, D1+E, D+E

- zgoda rodziców ( jeśli jest wymagana )

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i adres kandydata - do wglądu

 

4. Wymiana dokumentu prawa jazdy w związku ze świadectwem kwalifikacji zawodowej

– wypełniane działy wniosku

(A; B; D;F;G)

Do wniosku wypełnionego drukowanymi literami należy dołączyć:

- aktualne kolorowe zdjęcie na wprost ( 3,5 x 4,5 cm ),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań z zakresu medycyny pracy,

- orzeczenie psychologiczne z ustawy o transporcie drogowym,

- świadectwo kwalifikacji zawodowej,

- obustronne ksero prawa jazdy,

- opłata 100,50 zł.

- dowód osobisty - do wglądu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 09:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 11:31

Wzór wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 09:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-24 11:35:57