Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Profil Kierowcy Zawodowego


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wymienić prawo jazdy z wpisem kodu 95 (potwierdzenie odbycie szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego), należy uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego.


Potrzebne dokumenty do wniosku:

1. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od lekarza uprawnionego do badań kierowców, jak również badań profilaktycznych;

2. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu;

3. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4. świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego lub szkolenia okresowe (jeśli uzyskałeś wcześniej w formie papierowej przed dniem 06.04.2022 r.);

5. kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

 • o uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • o ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r;


6. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej za świadectwo kwalifikacji 0,50 zł;dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 100 zł;

7. kserokopia prawa jazdy;

8.dowód osobisty do wglądu lub paszport.


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Warunkiem odbioru nowego prawa jazdy jest zwrot dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę dokumentu.


Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:

05 1090 1203 0000 0001 0967 1651


Opłata skarbowa 17,00 zł za upoważnienie;


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871


Urząd Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62--600 Koło


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną w tym przypadku należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.

Opis korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.


Osoba składająca wniosek elektronicznie, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście, do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole oryginały dokumentów .
Informacje dotyczące możliwości odbioru prawa jazdy po złożonym wniosku można znaleźć na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wnioski do pobrania). Wniosek o wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego pobrany ze strony internetowej musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze z zachowaniem ograniczników.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-10-20 12:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-20 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-20 12:14:28