Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - NŚ

Realizuje zadania z zakresu:

1. gospodarki nieruchomościami:

1) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

2) prowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

3) sporządzenia sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,

4) sporządzenia informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

5) dokonywania obrotu nieruchomościami: w zakresie sprzedaży zmiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa oraz zasób nieruchomości Powiatu Kolskiego,

6) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,

7) naliczania i aktualizowania opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

8) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

9) wydawania w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie lub czasowe zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,

10) przekazywania nieruchomości na cele szczególne (art.51-61 ugn),

11) wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa  i jst i ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,

12) zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalenie wysokości zwrotu odszkodowania,

13) ustalania w drodze decyzji wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

14) nieodpłatnego przyznawania na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

15) nieodpłatne przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu,

16) ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową oraz ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i wielkości przysługujących im udziałów,

17) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa łącznie z postępowaniem wieczysto księgowym i cywilnym (zasiedzenia),

18) dysponowania dotacjami budżetowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,

19) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

20) rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

21) sporządzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości,

22) stwierdzania w drodze decyzji, na wniosek właściwego podmiotu przejście do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,

23) wykonywania innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

2. ochrony środowiska w szczególności przez:

1) prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza, w tym handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością starosty,

2) prowadzenie czynności związanych z programem ochrony powietrza dla strefy Wielkopolski,

3) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem,

4) udzielanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji,

5) prowadzenie spraw związanych z jednostkami pływającymi na określonych zbiornikach wód,

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu w sprawach będących w kompetencjach Wydziału,

7) zapewnienie dostępu do informacji o środowisku,

8) edukację ekologiczną,

9) prowadzenie działań ekologicznych i promocyjnych we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi,

10) planowanie i realizację dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie z środowiska,

11) monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego.

12) prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy,

13) sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń terenu,

14) nakładanie decyzji o przywróceniu środowiska do stanu właściwego,

15) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji niewymagających pozwolenia i przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,

16) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty

 

3. gospodarki wodnej i ochrony wód w szczególności przez:

1) nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi,

2) udzielanie dotacji dla gminnych spółek wodnych.

 

4. rybactwa śródlądowego przez:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej żeglownej lub nieżeglownej,

3) rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

4) nadzór nad funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej.

 

5. gospodarowania odpadami przez: 

1) wydawanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji.

 

6. ochrony przyrody przez:

1) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

2) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów dla gmin i ich jednostek.

 

7. łowiectwa przez:

1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

2) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, a także odstrzał redukcyjny zwierzyny,

3) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny.

 

8. leśnictwa przez:

1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

2) wydawanie decyzji zezwalających na zmianę lasu na użytek rolny,

3) zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu,

4) wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,

5) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

6) wydawanie zaświadczeń o ujęciu działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu,

7) zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własność Skarbu Państwa,

9. Ponadto wydział ten wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę.

10. Naczelnik Nieruchomości i Ochrony Środowiska kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
    data wytworzenia: 2019-08-01
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:23:58