Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23 lutego 2015 r.

BRZ.0012.1.4.2015

Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

odbytego dnia 23 lutego 2015r.

 

 

Posiedzenie o godz. 1400 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum, w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zygmunt Sołtysiak – skarbnik

- Andrzej Tomczyk- sekretarz

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu „Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015”. Projekt będzie wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji i chciałby, aby Komisja zapoznała się z treścią tego projektu uchwały. Członkowie Komisji w wyniku głosowania jednogłośnie wyrazili zgodę na włączenie do porządku obrad ww. projektu uchwały. W związku z tym porządek przedstawia się następująco:

 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 2. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015.

 3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Skarbnik poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 73 708 545,00 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 13 000 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Dąbie a Powiatem Kolskim dotyczącym partycypowania w kosztach dowozu uczniów do SOS-W w Kole.

 

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 72 692 481,08 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 134 163,93 zł na działy:

- administracja publiczna- 3 200 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 300 zł

- oświata i wychowanie – 72 919,93 zł

- pomoc społeczna- 50 000 zł

- edukacyjna opieka wychowawcza- 744 zł

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 147 163,93 zł na dział:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 500 zł z przeznaczeniem na „Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowej w Starostwie Powiatowym w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć między §§ w planie wydatków rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe) i 75075 (promocja jst)

- oświata i wychowanie – 58 131,93 zł z przeznaczeniem m.in. na „Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie” (13 000 zł), wypłaty odpraw emerytalnych (14 991,93 zł), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- pomoc społeczna – 50 000 zł – z przeznaczeniem na remont systemu p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

- edukacyjna opieka wychowawcza- - 28 532 zł z przeznaczeniem na m.in. partycypowanie w kosztach dowozu uczniów do SOS- W w Kole (13 000 zł), wypłatę odpraw emerytalnych w Bursie Szkolnej w Kole (10 800 zł), wypłatę stypendium dla uczniów (3 000 zł), dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Członkowie Komisji nie wnosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w wyniku głosowania pozytywnie go zaopiniowali. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych n a terenie miasta Koła w roku 2015.

Projekt uchwały omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Burmistrz miasta Koła wystąpił do Zarządu Powiatu Kolskiego z propozycją zawarcia porozumienia dot. utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Miasta Koła w roku 2015. Zadanie będzie zrealizowane w terminie od 01.04.2015r. do 31.10.2015r. Powiat Kolski zobowiązuje się przekazać Gminie Miejskiej Koło dotację na ten cel w łącznej wysokości 94 500 zł. Środki będą przekazywane w 7. miesięcznych transzach w wysokości po 13 500 zł.

 

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Radny Jan Stępiński

 1. Ostatnio wydarzył się pewien incydent, który miał miejsce w kolskiej lecznicy, mianowicie na jakiś czas zostały zablokowane numery telefonów komórkowych osób, które pracują w ratownictwie. Z jego rozeznania wynika, że nie została zapłacona faktura za usługę telekomunikacyjną w kwocie 500 zł. Taka sytuacja nie powinna się nigdy zdarzyć, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców powiatu kolskiego. Będzie prosił na sesji Panią dyrektor o udzielenie odpowiedzi na ww. zdarzenie.

 2. Zagospodarowanie terenów Miasta Koła.

 3. Remont nawierzchni na ul. Grodzkiej w Kole.

Radny Mieczysław Pusty

1. Uważa, że telefony komórkowe w takich miejscach jak szpitale nie powinny być w ogóle wyłączane, nawet jeśli są zaległości w zapłacie zobowiązań. Takie sytuacje faktycznie nie powinny mieć miejsca, bo ktoś może w tym czasie potrzebować pomocy lekarskiej.

2. Popiera pomysł radnego Jana Stępińskiego dot. remontu nawierzchni ulicy Grodzkiej w Kole. Jednak proponuje, aby zostawić kawałek tego bruku międzywojennego, bo ma ono wartość historyczną.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1510.

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Pusty

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-03-23 14:23

Skan protokołu Nr 4/2015 Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.02.2015 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2927
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-19 14:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1256044
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 15:27

Stopka strony