Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbytego w dniu 18.03.2015 r.

BRZ.0012.4.4.2015

Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 18.03.2015r.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Albin Rudniak otworzył posiedzenie o godz. 1100, stwierdził, iż jest wymagane quorum, obecni są wszyscy członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Marek Puszczyk – kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ośrodka Nasiennictwa i Roślin Oddział w Kole

- Krzysztof Prusiński – kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole

- Michał Wróblewski- przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

 1. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 2. Kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad 1. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Informacja z działalności Wojewódzkiej Inspekcji Ośrodka Nasiennictwa i Roślin Oddział w Kole za rok 2014, którą przedstawił Marek Puszczyk.

Na początku Pan Marek Puszczyk, poinformował, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce. Jednostka powstała z połączenia w 2002 r. dwóch służb kontrolnych: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej i  wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin i  ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Obecnie zatrudnionych jest 5 osób w jednostce. Zadania realizowane przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie i mają na celu rozwiązywanie lub ograniczanie ich negatywnych skutków, z korzyścią dla producentów rolnych, eksporterów i importerów.

Na terenie powiatu kolskiego przeprowadzono 571 kontroli zdrowotności roślin produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem występowania kwarantannowych organizmów szkodliwych, takich które muszą być zwalczane z urzędu, ale na koszt ich posiadacza. Wykrycie organizmów kwarantannowych skutkuje wydaniem przez WIONiR decyzji administracyjnych, które nakazują producentom i posiadaczom odpowiednie postępowanie z porażonym materiałem, a także w wyznaczonych tymi decyzjami strefach. W sumie w 2014r. pobrano 1850 prób przy lustracji, wydano 2 decyzje administracyjne i 12 decyzji wieloletnich dot. upraw ziemniaków, w tym przypadku wykryto bakteriozę pierścienia ziemniaka. Kontrole zdrowotności roślin przeprowadza się przede wszystkim u zarejestrowanych przedsiębiorców. Wymóg rejestracji dotyczy producentów roślin dużego ryzyka fitosanitarnego. Rejestr przedsiębiorców jest dynamiczny, w roku 2014 zarejestrowanych było 322 producentów roślin. Rośliny uprawiane przez zarejestrowane podmioty mogą znajdować się w obrocie ze specjalnym oznakowaniem tj. z paszportami lub innymi oznakowaniami - etykietami. Paszporty wydaje Inspekcja, rośliny pochodzące z powiatu kolskiego oznacza się wzorem – 3009. W roku sprawozdawczym wydano 12 świadectw fitosanitarnych (eksport warzyw na Białoruś i trawy do Ukrainy). Na terenie powiatu kolskiego jest 70 podmiotów stosujących środki ochrony roślin, które kontroluje inspekcja. Do badań kontrolnych pobierane są środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyprodukowane przez polski przemysł oraz pochodzące z importu.

W dyskusji radni dopytywali o sprawy dotyczące odległości upraw rolnych od pasieki.

Pan Marek Puszczyk wyjaśnił, że w przypadku, gdy ktoś na swój użytek produkuje miód to nie musi rejestrować pasieki, ale jeżeli przeznacza miód na handel to musi zarejestrować działalność. Najczęściej do zatruć dochodzi w maju i w czerwcu na polach rzepaku, ale także w sadach owocowych. W przypadku zatrucia, należy zabezpieczyć pasiekę oraz zgłosić fakt zatrucia do urzędu gminy. Urząd powołuje Komisje, która zbiera materiały dowodowe i sporządza protokół. Lekarz weterynarii przesyła zebrany materiały do badań toksykologicznych do laboratorium. Koszty badań ponosi pszczelarz. Po odebraniu wyników, które wskazują środek, który spowodował wytrucie, pszczelarz może żądać odszkodowania.

 

Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole za rok 2014, którą przedstawił Krzysztof Prusiński.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. Ośrodek Doradztwa przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Prowadzone są doradztwa i organizowane szkolenia w zakresie: rachunkowości, organizacji gospodarstw rolnych w szczególności obejmujące: wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, unowocześnienie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę, ekologię i ochronę środowiska w tym programy rolnośrodowiskowe, nowoczesne technologie produkcji rolniczej. Frekwencja na szkoleniach jest dobra, w ciągu roku ze szkoleń korzysta około 266 osób. Pracownicy ODR pomagają rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansową lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej. Organizowane są również wystawy, targi rolnicze i inne przedsięwzięcia upowszechniające najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej.

Informacja z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2014, którą przedstawił Michał Wróblewski.

 

Pan Michał Wróblewski poinformował, że kadencja członków powiatowego WIR trwa 4 lata i zakończy się 08 kwietnia br. Wybory członków do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbędą się 31 maja 2015r. Omówił pokrótce zasady wyborów. W każdym powiecie funkcjonuje Rada Powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa izby wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Komisja Okręgowa składająca się z członków izby rolniczej będzie prowadziła wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w każdej gminie.

Następnie Pan Michał Wróblewski przeszedł do omawiania sytuacji rolnictwa. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną systematycznie się pogarsza. Taką sytuacje powodują niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, embargo rosyjskie. Rolnicy protestują na terenie całego kraju, głosząc swoje postulaty. Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego wystosował petycje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji w rolnictwie a także przekazał postulaty rolników uczestniczących w pikiecie w dniu 27.01.2015r.

Ostatnio Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki spotkał się z wielkopolskimi rolnikami w Środzie Wielkopolskiej. Na spotkanie w Środzie przybyło ponad 600 rolników z Wielkopolski i Kujaw. Szef Resortu Rolnictwa odniósł się do postulatów rolniczych, omawiając sytuację na rynku wieprzowiny, wykupu ziemi rolnej od Skarbu Państwa oraz rozłożenia na raty unijnych kar za nadprodukcję mleka. Minister przedstawił także założenia PROW 2014 – 2015, które preferują grupy producentów rolnych, wskazał także na działania skierowane do producentów trzody chlewnej.

Przewodniczący WIR poruszył kwestię szkód wyrządzonych rolnikom przez bobry. Poinformował, że ze względu na ochronę jakiej podlegają bobry można ubiegać się o odszkodowanie za wyrządzone przez nie szkody. Oględzin i szacowania szkód, a także ustaleń wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W sprawach spornych, co do wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry orzeka sąd.

Pan Michał Wróblewski ponawia prośbę o interwencję, w sprawie braku odpowiedniej liczby miejsc parkingowych przy ARiMR w Kole. Rolnicy mają problem z zaparkowaniem pod instytucją. 8 miejsc parkingowych to zdecydowanie za mało.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgadza się, że ludzie mają trudności z zaparkowaniem przy ARiMR. Na ul. Kolejowej jest wiele instytucji a miejsc parkingowych jest zdecydowanie za mało. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia parkingu czasowego albo płatnego na tym terenie. Wniosek zostanie odczytany na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego. Załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2. Kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Członkowie Komisji przed planowanym spotkaniem otrzymali od naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacka Nowaczyka materiały dotyczące ww. punktu. Stanowią one załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

 

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji Albin Rudniak zaproponował członkom Komisji, aby zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatu Kolskiego Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpiła do Przewodniczącego Rady Powiatu z projektem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r. dot. zmiany godziny rozpoczęcia sesji z 1200 na 1300. Komisja wyraziła aprobatę i zobowiązała przewodniczącego do opracowania projektu uchwały w tej materii. Załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1300.

Protokółowała

Malwina Morzycka 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                          Albin Rudniak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-03-30 12:45
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 12:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2562
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-19 11:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1254981
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 15:29

Stopka strony