Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarczej odbytego w dniu 25 marca 2015 r.

BRZ.0012.2.5.2015

Protokół Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 25 marzec 2015r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1230 przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,
stwierdził, że jest wymagane quorum, w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji (wszyscy) oraz:

- Grzegorz Kujawa- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Mariola Jóźwiak – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

 2. Analiza projektów uchwał w sprawie:

- obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego;

- nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

 1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r.

 2. Ocena wniosków dotyczących wspólnych inwestycji.

 3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Jóźwiak. Zasób majątku Powiatu obejmuje nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, użyczeniu, najmie i dzierżawach. Zestawienie mienia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia 2014r. obejmuje: 600,1752 ha łącznej powierzchni mienia powiatu o wartości 13 177 898,54 zł. Na to składają się:

- grunty rolne – 12 ,5671 ha o wartości 105 646,10 zł

- grunty zabudowane – 18,3525 ha o wartości 2 847 744,22 zł

- drogi wewnętrzne- 0,7356 ha o wartości 35 081,52 zł

Ponadto w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole są drogi powiatowe o łącznej wartości 568,5173 ha o wartości 10 189 426,70 zł.

W 2014r. powiat kolski nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz zamiany nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 1, 1702 ha o wartości 18 525,00 zł.

Powiat kolski zbył w 2014r. :

- w wyniku decyzji Wojewody Wielkopolskiego powiat zbył nieruchomość gruntową zajęta pod drogi, które wróciły do zasobu gruntów Skarbu Państwa, o łącznej pow. 1,3175 ha o wartości 18 445,00 zł

- nieruchomość gruntową w Kole – grunty pod zabudowę sprzedaż o pow. 0,1661 ha o wartości 14 083,00 zł.

Ad 2. Analiza projektów uchwał w sprawie

- obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego

Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Kolskiego, położonej w obrębie Powiercie, stanowiącej działkę oznaczonej w ewidencji gruntów nr 812, KW 13810. Złożenie wniosku związane jest z planowaną budową na w/w działce sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączeniami.

- nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny

Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do Gminy Miejskiej Koło z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 9/1, 7/1, 5/3, 6/3,8/1 ark. mapy 34 oraz działek 34/1, 33/1, 35/1,31/3 ark. mapy 35, w związku z regulacją stanu prawnego działek położonych w pasie drogowym ul. Nagórnej. Rada Miejska w Kole w dniu 28 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Kolskiego.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Ławniczak

Czy miasto Koło zainteresowane jest przejęciem ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta?

Naczelnik Mariola Jóźwiak

Miasto nie jest zainteresowane przejęciem ulic powiatowych w swoje zasoby.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy my musimy przejąć w takim razie ulice miejską?

Naczelnik Mariola Jóźwiak

Na tej ulicy znajduje się droga kategorii powiatowej i powiat już od czasu remontu tej nawierzchni utrzymuje te drogę.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r.

Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił najważniejsze remonty i wydatki majątkowe przeprowadzone w 2014r.:

 1. Remont odcinka o dł. 1,111 km nawierzchni drogi powiatowej nr 3205P Mostki- Koło – 249 710, 57 zł

 2. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce” – 761,70 zł – wypis z ewidencji gruntów. Inwestycja nie posiada decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 3. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3199P i 3427P Babiak- Kiejsze i 3426P Babiak – Dęby Szlacheckie” – 249 999,74 zł , przebudowa odcinka 0,680 km

 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3436 Ponętów Górny – Złota”- 249 743,00 zł – wykonano odcinek o dł. 1,300 km

 5. „Modernizacja dróg poprzez położenie dywanika asfaltowego w m. Żarowo i w Przedczu ul. Szkolna” – 248 959,32 zł Odnowa nawierzchni Żarowo o dł. 0,859 km, Przedecz o dł. 0,210 km

 6. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku 1,423 km Grzegorzew- Tarnówka”- 249 792,31 zł

 7. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3411P i 3413P w m. Dzierzbice i nr 2150P w m. Domaników” – 19 996,91 zł

 8. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa- Łęczyca” – 249 735,69 zł - wykonano odcinek o dł. 0,800 km

 9. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym” – 150 000,00 zł, wykonano chodnik o dł. 0,41932 km

 10. „Przebudowa ulicy Składowej w Kole” – 162 536,26 zł

 11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała- Jasieniec”- 129 998,94 zł wykonano odcinek o dł. 0,165 km

 12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny i 3405P Długie- Kaleń Mała” – 99 583,65 zł – wykonano 0,510 km

 13. „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 3218P w Białkowie Kościelnym” – 129 392,92 zł – wykonano odcinek 0,36314 km

 14. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką 270”- 54 981,00 zł

 15. „Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole”- 324 6140,237 zł – wykonano 0,48884 km

 16. „Budowa chodnika o dł. 0,330 km w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy” – 199 983,56 zł

 17. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P Borki o dł. 0,363 km”- 198 591,03 zł

 18. „Przebudowa ulicy Blizna w Kole” – 1 730 747,73 zł W ramach zadania została wykonana przebudowa ulicy o dł 0,78311 km. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozyskano środki w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 855 752,00 zł. Pozostałą kwotę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniosły Powiat Kolski – 437 497,81 zł i Gmina Miejska Koło - 437 497,86 zł

 19. „Przebudowa ul. Ks. Serafina Opałki w Kole” – 79 335,00 zł

 20. „Przebudowa chodnika o dł 0,19285 km przy drodze powiatowej nr 3406P (ul. Braterstwa Broni) w Brdowie” – 79 987,46 zł

 21. „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew”- przeniesiono zadanie na 2015r.

W 2014r. dokonano zakupu samochodu osobowo- dostawczego Renault Kangoo na kwotę 69 368,00 zł. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole stanowi nr 3 do protokołu.

Ad 4. Ocena wniosków dotyczących wspólnych inwestycji.

Dyrektor Kujawa przedłożył radnych zestawienie propozycji inwestycji i remontów dróg powiatowych na dzień 11.03.2015. Załącznik nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Ryszard Kasiorek

Uczestniczył w zebraniach wiejskich i mieszkańcy gminy Babiak byli zainteresowani czy będzie budowa parkingu przy kościele w Dębach Proboszczowskich?

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Skierował do Zarządu Powiatu pismo w tej sprawie. Ma informacje, że wójt Chojnowski chce przekazać na to zadanie 100 000 zł, jednak Zarząd jeszcze nie podjął tematu. Gminy obecnie podejmują uchwały z podaniem kwot na konkretne zadania.

Radny Marek Kowalewski

Popiera pomysł wykonania ciągów drogowych. Gmina Chodów zdecydowała, że będą robione ciągi drogowe w kierunku Kłodawy.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Radny Rafał Ławniczak

Jeżeli PZD w Kole wypracuje wolne środki, to proponuje, aby zrobić ścinkę poboczy. Wykaszanie rowów na koniec roku nie powoduje występowania zasp podczas zimy.

Radny Ryszard Kasiorek

Popiera pomysł, dobrze byłoby oczyścić drugą cześć rowów na skarpach.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

PZD nie posiada odpowiedniego sprzętu do wykonywania takich prac, zazwyczaj wynajmujemy firmy posiadające kosiarki wysięgnikowe. W ubiegłym roku, kiedy pogoda na to pozwalała kazał wykosić jedną część rowów od strony jezdni.

Radny Zdzisław Domański

Proponuje, aby zakupić taką wykaszarke ma potrzeby PZD.

Radny Ryszard Kasiorek

Ostatnio był świadkiem, kiedy rolnik orał swoje pole i przeorał kawałek rowu melioracyjnego, pracownicy z Powiatowego Zarządu Dróg przejeżdżali obok i nie zareagowali i nie zwrócili uwagi temu rolnikowi. Problem jest także z tym, że rolnicy wrzucają kamienie do rowów, przez co one są zapchane i zarastają.

Radny Rafał Ławniczak

Również był świadkiem podobnej sytuacji. Uważa, że na tych rolników należy nałożyć opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Działania rolników w zakresie zaorywania rowów jest częstym zjawiskiem Często nie zdają sobie oni sprawy z tego, że rowy uniedrożnione w trakcie orki nie będą odprowadzały wody z pól, co w rezultacie doprowadzi do podtopień. Nagminne jest także wyrzucanie kamieni do rowów i na pobocza dróg, co w efekcie daje poważne uszkodzenia sprzętu w trakcie wykaszania czy też w akcji odśnieżania. PZD robił akcje czyszczenia rowów z kamieni, ale po uporządkowaniu terenu one były tam wrzucane na nowo.

Radny Rafał Ławniczak

Zadał pytanie dot. zawartego porozumienia z miastem Koło na sprzątanie ulic miejskich, podobno burmistrz nie zgodził się na punkt dot. nasadzania drzew i wykaszania trwa?

Dyrektor Grzegorz Kujawa

To prawda, wykaszanie traw i nasadzanie drzew pozostaje w gestii PZD. Wykaszanie było wykonywane siłami własnymi. Jeżeli chodzi o nasadzanie drzew to ustalono obniżenie kwoty w porozumieniu o 1300 zł i przeznaczenie jej przez PZD na sadzonki.

Radny Rafał Ławniczak

Odczytał pismo skierowane do Zarządu Powiatu Kolskiego a przekazane do wiadomości Komisji Gospodarczej dot. zakupu nowego auta na potrzeby PZD w Kole. Pan dyrektor w piśmie wskazał nawet propozycje pozyskania nowego samochodu oraz wskazał źródło sfinansowania zadania.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie popiera wniosek dyrektora PZD i postanowiła skierować do Zarządu Powiatu wniosek o poparcie inicjatywy dyrekcji PZD. Wniosek Komisji i pismo PZD stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Komisji Gospodarczej poruszyli temat Młodzieżowej Rady Powiatu. Ustalono, że Komisja nie będzie opiniowała utworzenia formacji, sprawa powinna zostać omówiona na klubach.

Na tym zakończono posiedzenie o godzinie 1225

Protokółowała

Malwina Morzycka

                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                              Rafał Ławniczak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-14 09:31

Skan protokołu Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 25 marca 2015 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3305
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-05 13:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1249226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:16

Stopka strony