Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującym drukiem PB-7 i drukiem B-4
 2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  1. projekt zagospodarowania terenu lub działki oraz projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach (lub projekt budowlany w 4 egzemplarzach w przypadku stosowania przepisów dotychczasowych) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
  2. oświadczenie PB-5 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-4,
  4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, jeśli jest wymagana,
  6. pozostałe dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  7. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
 3. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wynosi 1 miesiąc, a w sprawach złożonych - 2 miesiące.
 4. Decyzję o zmianie pozwolenia na budowę wraz z 1 egzemplarzem zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego odbiera inwestor lub osoba posiadająca pełnomocnictwo inwestora po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wysokość opłat:

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 1. Od zatwierdzenia projektu budowlanego: 47 zł
 2. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
 1. za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
 2. nie więcej niż 539 zł
 1. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
 2. innego budynku 48 zł
 3. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
 4. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
 5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł
 7. innych budowli 155 zł
 8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł.

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

 • Opłata skarbowa nie dotyczy pozwoleń na budowę:
  • . na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 1. na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 2. na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 3. budynków mieszkalnych,
 4. budynków szkolnych.

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wnioski należy składać:

Nr telefonu

Pokój

Milena Tęgos

Ewa Tomaszewska

Iwona Nykiel

+48 63 26 17 859

326

Gabriela Molska

Agata Chęcińska

+48 63 26 17 860

325

Piotr Tomczyk

Paweł Sońta

+48 63 26 17 861

324

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2801
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 11:35:36