Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego – KRD

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. Z zakresu ruchu drogowego:

1.) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem oraz zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3) prowadzenie spraw związanych z okresowym wycofaniem pojazdów z ruchu oraz ich przywróceniem,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5) dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdu adnotacji urzędowych,

6) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą

7) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej,

9) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

10) wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację pojazdu oraz dane zamieszczone w zagubionych dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdu,

11) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

12) zwracanie z depozytu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

13) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny,

14) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora i sąd,

16) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

17) zwrot z depozytu zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny jego zatrzymania,

18) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

19) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

20) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

21) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

22) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

23) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

24) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

25) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

26) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

27) prowadzenie ewidencji wykładowców prowadzących szkolenia i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

28) prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

29) prowadzenie zakupu tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania oraz innych druków  związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i transportem drogowym,

30) obsługa kandydatów na kierowców,

31) potwierdzenie odbycia kwalifikacji zawodowej kierowców,

32) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,

33) wykonywanie wyroków sądów w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów.

2. w zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,

3) zmiana licencji oraz wydawanie wypisów z licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób,

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe  na potrzeby własne osób i rzeczy,

5) powoływanie komisji egzaminacyjnej w zakresie wykonywania transportu drogowego  taksówką,

6) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

7) wydawanie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy/osób,

8) udzielanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

9) udzielanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

10) udzielanie licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

11) prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.

 

3. w zakresie zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego:

1) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,

2) opracowanie lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

3) przedkładanie Staroście do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu,

4) przekazywania zatwierdzonych projektów do realizacji,

5) przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenia ich ewidencji,

6) opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych,

7) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,

8) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządcami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami,

9) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa,

10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

11) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami kategorii II i III na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

12) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kolskiego,

13) prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym,

14) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniem  wykorzystywania w sposób szczególny dróg publicznych.

 

4.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

5. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego kieruje wydziałem przy pomocy swojego Zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

6. Dopuszczalne jest łączenie zatrudnienia na stanowisku ds. zarządzania ruchem na drogach organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz pełnienia funkcji Naczelnika bądź Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6234
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:17:07