Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiajaće nawigację bez potzreby używania urządzeń wskazujacych (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony, 
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt+ cyfra/litera
  • Opera: Alt +cyfra/litera (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge/ Internet Explorer: Alt+litera/ cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/ Brave: Alt+litera/ cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift +Alt+litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/ Brave: Alt+ cyfra/litera
 • macOS
  • Safari: Ctrl+litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift +Ctrl+litera/cyfra
  • Opera: Ctrl+ Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt+ litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl+Option+litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Inspektor Mariusz Wojciechowski, e-mail: m.wojciechowski@starostwokolskie.pl tel. +48 632 617 803. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomość sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. Dostępna jest również możliwość komunikowania się poprzez wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego w Kole językiem migowym w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona chcąca załatwić sprawę w urzędzie, składa wniosek o świadczenie usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Starostwie Powiatowym w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27, na parterze znajdują się punkty informacyjne, które stwarzają możliwość połączenia się z wybranym pracownikiem.. Interesanci mogą poruszać się samodzielnie po obiekcie. W budynku nie ma windy.

Dostępność architektoniczna Starostwa Powiatowego w Kole

I Budynek główny Starostwa Powiatowego w Kole

Budynek znajduje się przy ul. Sienkiewicza 21/23 w Kole. Pomieszczenia zajmowane są przez Wydziały:

 • parter
  • Wydział Organizacyjny (Punkt Podawczy),
  • Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
  • Wydział Geodezji Kartografii i Katastru,
 • 1 piętro
  • Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  • Biuro Rady i Zarządu,
  • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji,
  • Zespół Radców Prawnych,
  • Nieodpłatna Pomoc Prawna,
  • Wydział Kadr, Płac i Zdrowia,
  • Samodzielne stanowisko ds. kontroli,
  • Wydział Finansów,
 • 2 piętro
  • Starosta,
  • Wicestarosta,
  • Sekretarz Powiatu,
  • Wydział Organizacyjny,
  • Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania,
 • 3 piętro
  • Wydział Architektury i Budownictwa,
  • Wydział Inwestycji i Rozwoju,
  • Referat ds. zamówień publicznych,
  • Wydział Organizacyjny.

W budynku znajdują się również inne instytucje tj. Prokuratura Rejonowa (3 piętro), Urząd Gminy Koło (2 piętro), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (parter), W budynku znajdują się również najemcy tj. Związek emerytów i rencistów, Związek inwalidów wojennych, Związek Kombatantów, Związek Pszczelarzy oraz pomieszczenia techniczne i archiwa (piwnica).

Wejście do budynku oznakowane jest tablicami urzędowymi oraz numer i nazwa ulicy. Do budynku dostęp jest trzema wejściami: głównym, tylnym, oraz bocznym z podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnych, które jest oznaczone tablicami informacyjnymi przed budynkiem. Przy budynku Starostwa znajdują się miejsca parkingowe w tym 2 oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do obiektu zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.W budynku znajduje się winda, toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Na parterze toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne, system przeciwpożarowy, monitoring oraz ochronę osób i mienia w godzinach 15-8 oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy.

II Budynek Starostwa Powiatowego w Kole

Drugi z budynków siedziby Starostwa Powiatowego w Kole znajduje się przy ul. Sienkiewicza 27. W obiekcie tym znajduje się:

 • 1 piętro
  • Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego,
  • Powiatowy Urząd Pracy,
 • parter
  • Powiatowy Urząd Pracy,
  • Pośrednictwo finansowe,
 • piwnica
  • archiwa.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicami urzędowymi oraz numer i nazwą ulicy Do głównego wejścia prowadzą schody są również wejścia tylne i boczne w tym przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnych, które jest oznaczone tablicami informacyjnymi przed budynkiem. Przy budynku Starostwa znajdują się miejsca parkingowe w tym 1 oznaczone znakiem poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.Na parterze znajduje się punkt informacyjny, petenci poruszają się samodzielnie po obiekcie.Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku i są przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne, system przeciwpożarowy, monitoring oraz ochronę osób i mienia w godzinach 15-8 oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy.

KOORDYNATOR D/S DOSTĘPNOŚCI

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kole pełni:

Inspektor
Mariusz Wojciechowski
tel. +48 632 617 803
e-mail: m.wojciechowski@starostwokolskie.pl

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-08 17:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 08:51

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kole na lata 2020-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-29 08:55

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Wojciechowski - Inspektor
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-31 07:57

Zarządzenie Nr 120.16.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-29 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8178
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 07:57:55