Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek właściciela o wycofanie pojazdu z ruchu;

2.     Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;

3.    Pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem strony, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik (na podstawie art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.);

4.    Upoważnienie do wycofania z ruchu od współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela (druk upoważnienia do pobrania);

5.   Dowód rejestracyjny pojazdu;

6.   Tablice rejestracyjne;

7.   Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za czasowe wycofanie z ruchu;

8.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

 

Opłaty komunikacyjne

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

ü     4 zł – od 3 do 12 miesiąca;

ü     2 zł – od 13 do 24 miesiąca;

ü     0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Urząd Miasta Koła, ul. Stary Rynek 162-600 Koło

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

Czasowemu wycofaniu podlegają:

ü     Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.;

ü     Ciągniki samochodowe

ü     Pojazdy specjalne

ü     Autobusy.

 

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

ü     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

ü     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki cywilnej, wymagany jest  aktualny wyciąg z systemu CEIDG.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane ze złożonym wnioskiem osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-15 12:15:49