Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

1. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

Wymagane dokumenty

 

1.  Wniosek właściciela;

2.    Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;

3. Pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem strony, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik (na podstawie art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.);

4.  Dowód rejestracyjny pojazdu;

5.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej;

6.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

7.W przypadku wniosku o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

ü    zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

ü    dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu;

8.      W przypadku wniosku o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy:

ü opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania;

9. W przypadku wniosku o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, lub ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

ü    zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

ü    dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który potwierdza dokonanie kradzieży;

ü dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który stwierdza identyfikację odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia lub ramy oraz zawiera informację dotyczącą historii pojazdu;

10.  W przypadku wniosku o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

ü prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu;

11.  W przypadku wniosku o wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej:

ü  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowej;

 

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

10,00 zł za decyzję administracyjną;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Urząd Miasta Koła, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Dodatkowe informacje

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

ü     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

ü     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki cywilnej, wymagany jest  aktualny wyciąg z systemu CEIDG.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane ze złożonym wnioskiem osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-15 09:24:32