Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zadania Wydziału

Wydział Organizacyjny i Zdrowia zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad SP ZOZ wynikających z przepisów odrębnych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

 2. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

 3. wystawianie faktur,

 4. inicjowanie zadań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

 5. zabezpieczenie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty,

 6. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego,

 7. obsługa informatyczna Starostwa,

 8. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prowadzenie archiwum starostwa,

 9. udział w negocjowaniu warunków umów zawieranych przez Powiat w przedmiocie administrowania budynkami, dostaw energii elektrycznej, dostaw energii cieplnej itp. oraz opiniowanie projektów tych umów,

 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,

 11. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,

 12. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami,

 13. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

 14. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

 15. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej,

 16. zabezpieczenie mienia Starostwa, dbałość o estetykę, warunki pracy na stanowiskach oraz czystość i higienę pomieszczeń,

 17. gospodarowanie taborem samochodowym,

 18. prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem materiałowo-technicznym oraz konserwację wyposażenia Starostwa,

 19. opracowywanie i wykonywanie materiałów graficznych,

 20. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

 21. prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,

 22. rejestrowanie zarządzeń Starosty,

 23. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat oraz udostępnianie do wglądu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także udostępnianie do wglądu wyżej wymienionych aktów prawa miejscowego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.07.2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
  i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

 24. prowadzenie książki kontroli oraz dokumentacji wystąpień pokontrolnych,

 25. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków będących w zarządzie starostwa, spraw inwestycyjnych w tym zakresie oraz ich bieżącego utrzymania,

 26. prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z ewidencją
  i przechowywaniem rzeczy znalezionych.

II. w zakresie ochrony zdrowia:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcanie i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem im statutu,

 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem SP ZOZ,

 3. organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
  z-cy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,

 4. przygotowanie projektu uchwały o utworzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ,

 5. przygotowanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnienie oddziału szpitalnego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

 6. opracowywanie projektu decyzji w sprawach o wydanie zwłok szkołom wyższym,

 7. przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,

 8. powoływanie osoby do stwierdzenia zgonu w przypadku braku lekarza leczącego
  w ostatniej chorobie, oraz pokrycie kosztów jego oględzin,

 9. przestrzeganie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie sprowadzania zwłok z zagranicy,

 10. opracowanie oraz realizacja programów zdrowotnych na podstawie rozpoznanych potrzeb oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie marszałkowi województwa,

 11. inicjowanie, wspomaganie, organizowanie i monitorowanie działań na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

 12. realizacja zadań obronnych w zakresie przygotowywania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

III. ponadto wydział ten wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę.

 

 • autor informacji: Bożena Palusińska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-06 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1090
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-12 13:53

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 933565
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-19 13:17

Stopka strony