Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wymagane dokumenty i wnioski oraz podstawa prawna do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

I Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm. ).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. ).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 916. ).

 

II Wymagany wniosek

 

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy – załącznik

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym – załącznik

 2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych;

 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem – załącznik;

4. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji – załącznik;

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:

  • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub inną osobę prawną lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

  • dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości;

( wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub

upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza),

w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,

 • 5000 euro – na każdy następny pojazd,

 • 50 000 euro – przy wykonywaniu transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 1. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i wypisów z tej licencji lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

 2. Wykaz pojazdów samochodowych ( załącznik ) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych ( pojazdy zarejestrowane w Polsce ) z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi ( wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza) np.:

  1. umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,

  2. umowa najmu ( w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem ),

  3. umowa użyczenia,

  4. umowa dzierżawy,

  5. umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.

 

Przy składaniu wniosku dotyczącego licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, nie dołącza się wykazu pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.

 

Uwaga: Wypełniając wniosek prosimy o wpisanie danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji jeśli różni się od adresu siedziby przedsiębiorcy.

 

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił licencji ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym ).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 – „Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83” ustawy o transporcie drogowym.

 

III Opłaty:

 

Przewóz osób ( samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ):

 

 • od 2 do 15 lat: 700 zł. ( licencja ) + 77 zł. za każdy wypis z licencji;

 • od 15 do 30 lat: 800 zł. ( licencja ) + 88 zł. za każdy wypis z licencji;

 • od 30 do 50 lat: 900 zł. ( licencja ) + 99 zł. za każdy wypis z licencji.

 

Pośrednictwo przy przewozie rzeczy:

 

 • od 2 do 15 lat: 800 zł,

 • od 15 do 30 lat: 900 zł,

 • od 30 do 50 lat: 1 000 zł.

 

Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie licencji przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288 lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, za licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

 

 

Opłata skarbowa:

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 );

 

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł. – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

 

IV Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

V Tryb odwoławczy:

 

Na podstawie art. 127 Kpa od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

          W załączeniu do pobrania:

                                        - wniosek

                                        - oświadczenia

                                        - wykaz pojazdów samochodowych.

 

 • autor informacji: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2014-12-30 09:52
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-03 13:32

Wymagane wnioski i oświadczenia

 • autor informacji: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2014-12-30 10:15
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 10:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-03 13:43

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 487204
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 12:29

Stopka strony