Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty i wnioski oraz podstawa prawna do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

I Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2200 ze zm. ).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm. ).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 916. ).

 

II Wymagany wniosek

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy – załącznik

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym – załącznik

 2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych;

 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem – załącznik;

4. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji – załącznik;

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:

 • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub inną osobę prawną lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
 • dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości;

( wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub

upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza),

w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,

 • 5000 euro – na każdy następny pojazd,

 • 50 000 euro – przy wykonywaniu transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 1. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i wypisów z tej licencji lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

 2. Wykaz pojazdów samochodowych ( załącznik ) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych ( pojazdy zarejestrowane w Polsce ) z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza) np.:

  a. umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,

  b. umowa najmu ( w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem ),

  c. umowa użyczenia,

  d. umowa dzierżawy,

  e. umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.

Przy składaniu wniosku dotyczącego licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, nie dołącza się wykazu pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.

Uwaga: Wypełniając wniosek prosimy o wpisanie danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji jeśli różni się od adresu siedziby przedsiębiorcy.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił licencji ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym ).

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 – „Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83” ustawy o transporcie drogowym.

III Opłaty:

Przewóz osób ( samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ):

 • od 2 do 15 lat: 700 zł ( licencja ) + 77 zł za każdy wypis z licencji;

 • od 15 do 30 lat: 800 zł ( licencja ) + 88 zł za każdy wypis z licencji;

 • od 30 do 50 lat: 900 zł ( licencja ) + 99 zł za każdy wypis z licencji.

Pośrednictwo przy przewozie rzeczy:

 • od 2 do 15 lat: 800 zł,

 • od 15 do 30 lat: 900 zł,

 • od 30 do 50 lat: 1 000 zł.

Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie licencji przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288 lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, za licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Opłata skarbowa:

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 );

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł – opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

IV Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

V Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 127 Kpa od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W załączeniu do pobrania:

- wniosek

- oświadczenia

- wykaz pojazdów samochodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 08:16

wnioski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-29 12:48:17