Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwala nr 0025.257.421.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2024 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-30 09:17

OGŁOSZENIE Starosty Kolskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (OGŁOSZENIE Starosty Kolskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-30 09:16

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych/i ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - gmina Koło 14.12.2023r.

drukuj (ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych/i ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - gmina Koło 14.12.2023r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Inglot - Geodeta
  data wytworzenia: 2023-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-28 13:46

Świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu kolskiego

 • przewozy autobusowe

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t: Dz. U.
z 2022r., poz. 1343 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1 ze zm.). 

Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Kolskiego.

 

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ossowski - Wydział Komunikacji Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-28 11:28

DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 • plakat__budzet__panstwa__420x297-1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-23 13:48

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 

DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

DOFINANSOWANIE

682 773,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

682 773,00 zł

 

DATA PODPISANIA UMOWY

PAŃDZIERNIK 2023

  

Powiat Kolski w 2023 roku otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w postaci wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

 

Przyznana Powiatowi Kolskiemu dotacja celowa w wysokości 682 773,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z podziałem na następujące Domy Pomocy Społecznej:

˗          Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 – kwota dofinansowania
z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosi 457 500,00 zł

˗          Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 – kwota dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosi 225 273,00 zł.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-23 13:50

Zaproszenie na Tydzień Bezpłatnych Badań Słuchu w Kole - 04- 08.12. 2023r.

 • bezpłatne badanie słuchu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Urbaniak- Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-28 11:15

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr KLS 3064A w obrębie Dębno Poproboszczowskie, gmina Babiak

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr KLS 3064A w obrębie Dębno Poproboszczowskie, gmina Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Tomczyk - Wydział Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-23 13:42

Uchwała nr 0025.253.412.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-10-26 13:40

Uchwała nr 0025.253.411.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej łub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-10-26 13:40

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-10-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-10-13 13:46

Uchwała nr 0025.246.401.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-06 14:31

Uchwała nr 0025.241.385.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-08-02 14:22

Uchwała nr 0025.234.369.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-15 11:57

Uchwała Nr 0025.230.359.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Bliznej 37, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-10 15:19

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 • Plakat
 • Informacja o programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

drukuj (Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-17 15:16

Uchwała nr 0025.222.347.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-08 14:19

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • grafika nr 1
 • grafika nr 2

drukuj (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)

Powiat Kolski kolejny rok z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.

W ramach I naboru wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie zawartej w dniu 26 stycznia 2023r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy do Powiatu Kolskiego trafi dopłata w wysokości 493 245 tyś zł na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 684 km, które przebiegają przez teren wszystkich gmin Powiatu. Planowana
do wykonania w 2023r. praca przewozowa liczy 164 415 tyś km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Powiat Kolski realizuje w 2023r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych zabezpieczając na projekt środki własne, które zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na rok 2023 w kwocie 98 649 tyś zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 591 894, 00 zł, z czego:

ü  493 245 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej,

ü  98 649,00 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

Okres realizacji zadania przypada na 01.01.2023r – 31.12.2023r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto  zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.

 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  zwiększono siatkę lokalnych połączeń autobusowych funkcjonujących na terenie powiatu, a w skutek tego udało się zapewnić mieszkańcom, w szczególności z mniejszych miejscowości  sprawną komunikację publiczną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji autobusowej.  

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-31 09:16

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

         Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 351, 20 zł, z czego:

- 493 626 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 98 725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.

Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:21

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86654
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 09:17:47