Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

UWAGA!!

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem :

 

(63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI
W POWIECIE KOLSKIM W 2022 ROKU

 

Punkt prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

 • budynek Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

(I piętro, pokój 109)

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

Wtorek: 12.00 - 16.00

Środa: 10.00 - 14.00

Czwartek: 12.00 - 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

poniedziałki oraz co drugi tydzień od 4 stycznia: wtorki, środy i piątki.

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

 • budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1,

62-650 Kłodawa (pokój nr 5)

Dni i godziny przyjęć:

Wtorek: 10.00 - 14.00

Piątek: 10.00 – 14.00

 • budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15,
  62-620 Babiak (I piętro)

 

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00- 14.00

Czwartek: 10.00-14.00

 • budynek Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały (I piętro)

Dni i godziny przyjęć:

Środa: 10.00- 14.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

Babiak- czwartki i Osiek Mały.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

 • budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3 Maja 4, 62-660 Dąbie.

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00 - 14.00

Czwartek: 10.00 - 14.00

 • budynek Urzędu Gminy Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew (parter, pokój nr 11)

Dni i godziny przyjęć:

Środa: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

 • budynek Urzędu Gminny Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec (I piętro pok. nr 11)

Dni i godziny przyjęć:

Wtorek: 12.00- 16.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

Codziennie.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 2. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,                  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 3. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 4. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 5. nieodpłatną mediację
 6. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach                       lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE:

spraw formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także spraw,w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

SPOSÓB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 • Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
  w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
  w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób, lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się:
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu
 • (hybrydowo) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem

Sposób udzielania porad prawnych zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej lub sanitarnej na terenie powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.

PUNKTY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU

Od 1 stycznia 2022 r. zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Więcej informacji wraz z listą dyżurów pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-20 10:36
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:02

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Połomska- Koligot
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-13 14:47

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Kolskiego

Klauzula informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Mendelak- Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-10 10:27

Uchwała nr 0025.107.154.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-04 11:57

Uchwała nr 0025.53.71.2019 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-08 12:32

Uchwała nr 0025.54.72.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-08 12:15

Uchwała nr 0025.54.73.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-08 12:15

Uchwała nr 0025.59.82.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13284
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-18 10:43:29