Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 z dnia 14.11.2009 r. ).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1220 ).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2377 ).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.

2. Załączniki:

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/osoby zarządzającej transportem/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ dyrektora wykonawczego;
 • oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/osoby zarządzającej transportem/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ dyrektora wykonawczego;
 • oświadczenie dotyczące dysponowania bazą eksploatacyjną;
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorcy w  wysokości:

- 9000 euro – na pierwszy pojazd,

- 5000 euro – na każdy następny pojazd.;

 • wykaz pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.

Opłaty:

- opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy wynosi - 1000 zł.

- opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku  o wydanie zezwolenia wynosi - 110 zł.

Opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288  lub w kasie tutejszego urzędu.

W tytule opłaty należy wpisać np.: za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo ( w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście  - 17,00 zł.  na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta w Kole Nr: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

l  Dokumenty potwierdzające zdolność finansową to:

- roczne sprawozdanie finansowe  poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę (biegłego rewidenta) dotyczy: spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki jawnej i spółki komandytowej. Odpowiednio upoważnioną osobą     do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną. ( Roczne sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Dokumenty te tworzą całość).

W drodze odstępstwa organ może wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak:

  - gwarancja bankowa lub

 - ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej ( oraz ogólne warunki ubezpieczenia ) z jednego lub kilku banków lub instytucji finansowych, w tym, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października – w roku 2023 wynosi 4,8320 zł.

l  Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił tego zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

- oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

- informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Wzór wskazanego oświadczenia do pobrania - w załączeniu.

l  Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania – organowi, który udzielił zezwolenia ( zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym).

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Dostępne dokumenty do pobrania:

- wniosek o udzielenie zezwolenia,

- oświadczenie zarządzającego transportem,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej,

- wykaz pojazdów,

- wniosek o wydanie wypisów z zezwolenia,

- oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 14:09

Wymagane dokumenty i wnioski na udzielenie zezwolenia i wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-30 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10017
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-16 14:54:29