Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko głównego księgowego.

Dyrektor
Bursy Szkolnej w Kole ul. Kolejowa 13

ogłasza nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko

głównego księgowego

 
1. Adres jednostki:
Bursa Szkolna w Kole
62-600 Koło
ul. Kolejowa 13
tel. 63 26 10 177

2. Określenie stanowiska:

Główny księgowy

3. Wymagania niezbędne związane z zatrudnieniem na w/w stanowisku:
Zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.

 Głównym księgowym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

•  spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


 


 


4. Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów podatkowych i płacowych,
• znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych firmy Vulcan,
• umiejętność organizacji pracy, komunikatywność.


5. Zakres zadań na stanowisku obejmuje:        
• prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
• odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej,
• sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,
• odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
• inne rozliczenia w zależności od potrzeb.


6. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• CV ze zdjęciem z uwzględnieniem dokładnego opisu przebiegu pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości,

• kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
• oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529).,

7. Warunki pracy:
Umowa o pracę od 01.06.2015r. wymiar czasu pracy – ½ etatu


 


 


 


8. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie Bursy Szkolnej w Kole ul. Kolejowa 13 w godzinach 8.00 do 15.00, lub przesłać pocztą na adres:
Bursa Szkolna w Kole
ul. Kolejowa 13
62-600 Koło z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”

w terminie do dnia  15 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje przesłane drogą elektroniczną oraz aplikacje, które wpłyną do Bursy Szkolnej w Kole  niekompletne lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje w sprawie dokumentów aplikacyjnych pod nr tel. 63 26 10 177.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.starostwokolskie.pl, www.bursakolo.szkolnastrona.pl oraz na tablicy informacyjnej w Bursie Szkolnej w Kole ul. Kolejowa 13. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I - spełnienie warunków formalnych,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej –www.starostwokolskie.pl, www.bursakolo.szkolnastrona.pl oraz na tablicy informacyjnej w Bursie Szkolnej w Kole ul. Kolejowa 13.


 

Dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy,  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm).”


 

Koło, 25.03.2015r.

 

Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kupiński - Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole
    data wytworzenia: 2015-03-25
  • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
    data publikacji: 2015-03-25 12:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-16 12:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1058494
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:58

Stopka strony