Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446). Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu).

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazywanych na wniosek o ponowne wykorzystanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Kole
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole lub na wniosek nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje, w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
1) poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3) udostępnienie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek mogą być określone ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku, które należy przekazać wnioskodawcy.
Starostwo Powiatowe w Kole nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
2) ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego
w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Informacja sektora publicznego udostępniana jest lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
Starostwo Powiatowe w Kole zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy ustalaniu opłat w przypadku załatwiania takich wniosków będą brane pod uwagę w szczególności takie czynniki jak:
1) czas przygotowania informacji sektora publicznego, liczony według stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem,
2) materiały użyte w celu przygotowania informacji sektora publicznego zgodnie z wnioskiem,
3) wartość nośnika na którym zostanie zapisana informacja sektora publicznego,
4) należności związane z dostarczeniem informacji sektora publicznego.
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
W sposób szczegółowy kwestie odpłatności reguluje zarządzenie nr OR.120.3.2019 Starosty Kolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kole na wniosek oraz zasad pobierania opłat.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w BIP prowadzonym przez Starostwo Powiatowego w Kole lub
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki
ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, lub
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zastały dla tej informacji określone, lub
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien być załatwiony starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
W przypadku niemożności załatwienia wniosku w terminie 14 dni należy powiadomić w tym terminie o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie tej informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Kole o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Kolski w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.),
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Starostwie Powiatowym w Kole: telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracy urzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:
a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;     
4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres:  iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Metryka

 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-05 09:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 09:18

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-05 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5697
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 09:18:02